อนุมัติแล้ว บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐปี2564 ได้เพิ่มเดือนละ500

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง เผยว่า

คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกร รมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิ นกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2563

โดยอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการ ประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2 และโครงการค นละครึ่ง ระยะที่ 2

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2 รั ฐบ าลจะเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐจำนวนประมาณ 14 ล้านคน

ให้เป็นค่าซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

เป็นระยะเวลาเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564

ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้ นสุดในเดือนธันวาค ม 2563

ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาระดับคุณภาพชีวิ ตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐแล้ว

ยังจะก่อให้เกิ ดการใช้จ่ายในท้องถิ่น ช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นวงจรเศร ษฐกิจฐานรากที่สำคัญอีกด้วย

ทั้งนี้ กระทร วงการคลัง เชื่อว่า โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2 จะเป็นของขวัญปีใหม่จากรั ฐบ าลที่มอบให้แก่ประชาชน

เพื่อดูแลและเยี ยวย าผลกระทบทางเศร ษฐกิจ และฟื้นฟูเศร ษฐกิจระดับฐานรากอย่ างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับโครงการค นละครึ่ง