บูชาให้ถูก ท้ าวเวสสุวรรณ มีวาสนาดี มีเงิ นใช้ไ ม่ข าดมือ

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในท้ าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์

สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือมีอ สูร รากษส และภู ตผีปีศ า จเป็นบริวาร

ว่ากันว่าอาณาเขตที่ ท้ าวเวสสุวรรณ ปกครองนั้นใหญ่มหาศาลมาก

คนไทยโบราณนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเ ด็ ก เพื่อป้องกันวิ ญญ าณชั่ วร้ า ยไม่ให้มารังควานแก่เ ด็ ก

ท้ าวกุเวรองค์นี้มีกล่าวถึงในอาฏานาฏิยปริตรว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

และได้ถวายสัตย์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไ ม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่น ๆ ของท้ าวจตุโลกบ าลไปรังควาน

ท้ าวกุเวรหรือท้ าวเวสวัณนั้น ส่วน มากเราจะพบเห็นในรูปลักษณ์ของยักษ์ยืนถือ

กระบองย าวหรือคทา ไม้เท้าเป็นรูปกระบอง กันซะส่วนใหญ่ แต่แท้ที่จริงแล้ว ยังมีรูปเคารพของท่านในรูปของชายนั่งในท่า

มหาราชลีลา มีลักษณะอันโดดเด่นคือ พระอุระพลุ้ยอีกด้วย กล่าวกันว่าผู้มีอาชีพสั ปเหร่อ

หรือมีอาชีพประหารชีวิตนักโ ท ษ มักพกพารูปท้าวท้าวเวสวัณ สำหรับคล้องคอเพื่อเป็นเครื่องรางของขลัง

ป้องกันภั ยจากวิญญาณร้ า ยที่จะเข้ามาเบียดเบียน

หลากหล า ยความเชื่อหลากหล า ยเรื่องราวที่มีมาและสืบทอ ด กัน มาจนถึงในปัจจุบันนี้

หากเราได้พูดถึงในเรื่องราวความเชื่อต่างๆแล้ว วันนี้เราได้มีความเชื่อเป็นการบูชาที่จะทำให้ชีวิตมีความเจริญมากยิ่งขึ้น มีวาสนาดี มีเงินทองใช้อ ย่ างไม่ข า ด

การบูชาในเรื่องราวต่างๆนั้น หากเราได้พูดถึงท้ า ว เว ส สุ วรรณตั้งแต่ในสมัยโบราณกาลนาน มาแล้ว

คนโบราณจะมีความเชื่อ กันว่า ท้ า ว เว ส สุ วรรณนั้นหากบูชาเอาไว้ไม่ว่าจะกับตัวหรือเอาไว้ในบ้ า น

จะนำพาช่วยเป็นการเสริมโชคต่างๆ ทั้งหน้าที่การงานให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น

การเงิ นให้มีเงินทองใช้อ ย่ างไม่ข า ด และจะให้ช่วยพ้น ภั ยต่างๆที่จะเกิ ดขึ้นต่อตัวท่านด้วย

บูชาท้ า ว เว ส สุ วรรณ พระคาถาของ สมเด็จพระพุ ธกั ส ส ป ได้เผยโดยหล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง

โดยหล ว งพ่อท่านบอ กว่าคาถาบทนี้ เป็นหนึ่ งในคาถาที่มีความศักดิ์ สิทธิ์ ท้ า ว เว ส สุ วรรณท่านให้มา

และบอ กกล่าวว่าให้สวด มนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนในเวลาก่อนนอน

ให้พระองค์ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อัน มีพระพุทธ กั ส สปทรงเป็นประธาน เพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

พุท ธั ง มัดจิต ธัม มั ง มัดใจ ศั ต รูทั้งหล า ย วินา ศสั น ติ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โ ร คทั้ งหล า ย วิน า ศสัน

สำหรับบทแรกเป็นการกล่าว คาถาเพื่อเป็นการปกป้องและเพื่อเป็นการรั ก ษ าตนเอง

บทหนึ่ งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

ฆ ะเ ต สิ ฆะเ ต สิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ

ท่านสามารถสวดคาถาทั้งสองไปพร้อมๆกันได้เลย เมื่อได้สวดแล้วศั ต รูรอบข้างจะแพ้ภั ยไปเอง

อุปส รรคต่างๆที่ล้วนจะเข้ามาก็สามารถจะก้าวผ่ านไปได้อ ย่ างราบรื่น ไ ม่มีอุปสร รคและไ ม่มีปัญห าใดๆ

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้าเถิด

ขอญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ เถิดฯ

ข้าพเจ้ากล่าวชื่อ นามสกุล ขออุทิศบุญกุ ศล จา กการ เจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้า กร รมน ายเว รของข้าพเจ้าทั้งหล า ย

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อ ดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ชาติใด ก็ต ามภพใด ก็ต าม โดยตั้งใจก็ดี

ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิกร ร มให้แก่ข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วย ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แก่เจ้าก ร รมนายเ วรทั้งหล า ยของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

หลังจากที่ได้กล่าวคำสวดข้างต้นทั้งหมดเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับบทกรวดน้ำแบบสั้นข้างต้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้เราน้ำไปเทไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เพื่อที่จะทำให้เป็นการแผ่บุญกุศลให้กับผู้อื่น

โดยสิ่งเหล่านี้ที่เราทำนั้นเมื่อทำแล้วจะเกิดความสุขกายสบายใจ จะมีคนคอยปกปักคุ้มครอง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราได้ดี

ที่มา postsod sanook