ปีชง2564 มีปีนักษัตรที่ต้องระวั งพร้อมวิธีแ ก้ปีชง

ปีชง 2564 มีปีนักษัตรไหนต้องระวั ง พร้อมแนะนำวิธีแ ก้ปีชง

ปีชง 2564 สำหรับปีนี้ถือเป็น ปีฉลู โดยความหมายของ ปีชง เป็นความเชื่ อในทางโหราศาสตร์จีน คำว่า “ชง” ในภาษาจีนแปลว่า “การปะทะ”

ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นนั้นก็อาจมีได้ทั้งเรื่องร้า ยและเรื่องดี

– ปีชง 2564 (ปีฉลู) ได้แ ก่ ปีนักษัตร ปีมะแม

– หรือคนที่เกิ ดปี พ.ศ. 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558

– ปีชงร่วม ได้แ ก่ ปีนักษัตร ฉลู, มะโรง, จอ

– หรือคนที่เกิดปี พ.ศ. 2465, 2468, 2471, 2477, 2480, 2483, 2489, 2492, 2495, 2501, 2504, 2507, 2513, 2516, 2519, 2525, 2528, 2531, 2537, 2540, 2543, 2549, 2552, 2555, 2561

ความหมายปีชง และปีชงร่วม

ปีชง คือ ปีที่ได้รับผลเสี ยมากที่สุด หรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรง (ชง 100%) ได้แ ก่ ปีมะแม

ปีคัก คือ ปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้น ๆ ได้แ ก่ ปีฉลู

ปีเฮ้ง คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเค ราะห์ก รรม ได้แ ก่ ปีมะโรง

ปีผั่ว คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุ ขภ าพ ได้แ ก่ ปีจอ

โดยปีชงตรง ๆ จะได้รับผลกระทบมากที่สุด (100%) ส่วนปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่ว ซึ่งเรามักเรียกว่า ปีชงร่วม จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า

ข้อห้ ามปีชง ปีชงห้ ามอะไรบ้ าง

สำหรับคนที่เกิ ดปีนักษัตรที่โดนปะทะ หรือเป็นปีชงข้างต้น ไ ม่ควรไปร่วมในงานศ พ แต่ถ้าหากหลีกเลี่ ยงไ ม่ได้จริง ๆ ก็ควรนำกิ่งใบทับทิมติ ดตัวไปด้วย

และเมื่อก่อนเข้าบ้ านให้ใช้น้ำสะอาดใส่กิ่งใบทับทิมปัดให้ทั่วตัวก่อนเข้าบ้ าน

และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การละเว้นการไปส่งศ พ การอยู่ในพิธีฝั งศ พ หรือนำหีบศ พลงหลุ ม ทั้งนี้

มีความเชื่ อว่าหากผู้ใดละเมิ ดไปดว งชะต าของผู้นั้นจะได้รับผลกระทบ ทำให้ร่างกายเกิ ดการเจ็ บป่ วย หรือกิจการค้าประส บปัญห าต่าง ๆ

วัดแ ก้ปีชง

ตามความเชื่ อของคนจีน วิธีแก้ปีชง คือ ให้ไปไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย

จะช่วยบรรเทาเค ราะห์กรร ม และช่วยเสริมสิริมงคลชีวิต ผ่อนร้า ยให้กลายเป็นเบาได้ โดยสามารถไปไหว้ได้ที่วัดจีนทั่วไป ได้แ ก่

– วัดมังกรกมลาวาส (หรือ วัดเล่งเน่ยยี่) ตั้งอยู่ที่ 423 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบศั ตรูพ่า ย เขตป้อมปราบศั ตรูพ่ าย กรุงเทพมหานคร

– วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2) ตั้งอยู่ที่ 75 ถนนเทศบาลสาย 9 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

– วัดทิพยวารีวิหาร (หรือ วัดกัมโล่วยี่) ตั้งอยู่ที่ 119 ซอยทิพยวารี ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

– วัดโพธิ์แมนคุณาราม (หรือ วัดโพวมิ้งป่ออึงยี่) ตั้งอยู่ที่ 323 ถนนสาธุประดิษฐ์ 19 แขวงช่องนนทรี เขตย านนาวา กรุงเทพมหานคร

วิธีแ ก้ปีชง และขั้นตอนแ ก้ปีชง หากใครไปที่วัดเล่งเน่ยยี่ สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

1. เริ่มจากไปทำบุญซื้อชุดสะเด าะเค ราะห์แก้ปีชงก่อน โดยใบฝากดวงแก้ปีชง ทำบุญชุดละ 100 บาท

ทั้งนี้ สำหรับใครที่เป็นปีชงแต่ไ ม่ได้ไป ก็สามารถฝากคนอื่นให้ทำแทนได้

2. ให้เขียนชื่อ-นามสกุล อายุ วัน เดือน ปีเกิด และเวลาต กฟ าก ลงในใบฝากด วงแ ก้ปีชง

ถ้าช่องไหนไ ม่รู้ให้เติมคำว่า “ดี” ลงไปแทน ทั้งนี้ จะมีตารางนับอายุแบบจีนให้เทียบดูด้วย

3. จากนั้นให้นำชุดฝากด วงปีชงพร้อมหยิบธูป 3 ดอก ไปไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย

โดยก่อนไหว้ให้จุดธูปให้เรียบร้อย เสร็จแล้วให้ไปยืนที่ด้านหน้ าองค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย

พร้อมอธิษฐานขอบารมีองค์ท่านช่วยคุ้มครองด วงชะต าให้แคล้วคล าดปลอดภั ยตลอดทั้งปี (คำอธิษฐานสามารถอ่านได้ในใบฝากด วง)

4. เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว ให้นำใบฝากด วงแ ก้ปีชง ปัดออกจากตัวเอง 12 ครั้ง (ในกรณีที่ทำแทนคนอื่น ไ ม่ต้องปัด ให้อธิษฐานแทน)

เมื่อปัดเสร็จแล้วก็ให้นำใบฝากด วงวางไว้ที่ด้านหน้ าองค์เทพไท้ส่วยเอี้ยซึ่งจะมีกล่องรับวางอยู่

5. เมื่อเสร็จแล้วให้นำธูปทั้ง 3 ดอกออกไปปักไว้ที่กระถางธูป พิธีแก้ปีชงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

สำหรับ ปีชง 2564 ดว งใครที่ต กปีชงหรือชงร่วมก็ไ ม่ต้องวิต กจนเกินไป เพราะใช่ว่าจะมีเพียงเรื่องร้ ายเท่านั้น แต่ก็อาจมีเรื่องดีเกิ ดขึ้นได้เช่นกัน

ทั้งนี้ เพื่อความสบายใ จ นอกจากไปไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย เพื่อขอพรและแก้ปีชงที่วัดจีนแล้ว

การหมั่นทำบุญก็เป็นวิธีแก้ปีชงช่วยผ่อนร้ ายให้กลายเป็นเบาได้อีกหนึ่งทาง ไ ม่ว่าจะเป็นการไปไหว้พระ 9 วัด,

ทำการกุศลจิตอาสา, ทำบุญโล ง ศ พ, ทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ อย่ างการไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยนก ปล่อยปลา

หรือแม้แต่การบริจาคโลหิ ตเพื่อช่วยเหลือชีวิตคน ก็ถือเป็นการทำบุญแก้ชงได้เช่นเดียวกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : mahamongkol.com, วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิก ายรังสรรค์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)