ตอบข้อสงสั ยค นละครึ่ง เฟส2เริ่มใช้สิทธิ3500

หลังจากที่มีการเปิ ดลงทะเบี ยนมาตรการ ค นละครึ่ง เฟส 2

ไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

ซึ่งมีประชาชนเข้ามาลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิเงิ น 3,500 บาท จำนวนมาก

โดยมาตรการค นละครึ่ง เฟส 2 เปิ ดได้เพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น สิทธิจำนวนทั้งหมด 5 ล้านสิทธิ

ก็ถูกลงทะเบี ยนจนเต็มจำนวน ซึ่งขณะนี้หลายคนเริ่มได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิค นละครึ่ง เฟส 2 เรียบร้อยแล้ว

ค นละครึ่ง

ส่วนสำหรับบางคนที่ยังไ ม่ได้รับ SMS ธนาคารกรุงไทยระบุว่า SMS ยืนยันสิทธิดังกล่าวจะส่งภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นี้อย่ างแน่นอน ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการยืนยันสิทธิ

หลังจากนั้นการใช้สิทธิค นละครึ่ง เฟส 2 จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน

โดยเงื่อนไขสำคัญคือ รั ฐจะช่วยสมทบ 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท

และผู้มีสิทธิในมาตรการค นละครึ่งออกเอง 50% เช่น เมื่อไปซื้ออาหาร 400 บาท รั ฐจะสมทบให้ทันที 150 บาท

ส่วนผู้มีสิทธิต้องจ่ายเงิ นผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง 250 บาท

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS แจ้งเตือนว่าได้รับสิทธิจากการเข้าไปลงทะเบี ยน

ก่อนที่จะใช้สิทธิในวันที่ 1 ม.ค.64 สามารถเข้าไปยืนยันสิทธิด้วยวิธีง่ายๆ 8 ขั้นตอน วิธียืนยันตัวตน ในแอพฯ เป๋าตัง ดังนี้

1. เปิ ดแอพฯ เป๋าตัง ขึ้นมา แล้วกดเลือกไปที่ G-Wallet

2. กรณีลงทะเบี ยนสำเร็จแล้ว กดเลือกที่แถบเมนู เข้าใช้งาน G-Wallet

3. กดยอมรับข้อต กลงการให้ข้อมูล และให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

4. จากนั้นกดเลือกยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน (กรณีที่ยืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องระบุ PIN 6 หลัก แล้วข้ามไปขั้นตอนที่ 6)

5. กดเริ่มถ่ายรูป บัตรประชาชน วางบัตรให้ตรงกับกรอบในกล้อง พร้อมกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล แล้วกด ยืนยัน

6. กดยืนยันเบอร์มือถือของคุณ เพื่อรอรับรหัส OTP เมื่อได้รหัสผ่าน sms แล้วก็นำมากรอกลงไปในช่อง แล้วกดยืนยัน OTP อีกครั้ง

7. จากนั้นให้ทำการ สแกนใบหน้ า

8. ถัดมาระบบจะขึ้นข้อความว่า ยืนยันตัวตนสำเร็จ พร้อมแสดงหน้ า Home G-Wallet บนจอมือถือ

อย่ างไรก็ตาม ใครที่ได้รับสิทธิ ค นละครึ่งเฟส2 จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน

ขอบคุณ ค นละครึ่ง