รู้ยังวันนี้ บัตรค นจน มีเงิ นเข้า

ผู้มีรายได้น้อยที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรค นจน) ได้รับความช่วยเหลือจากรั ฐบ าลไปแล้ว 4 รายการ

แต่ความช่วยเหลือของเดือนธันวาค ม 2563 ยังไ ม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะยังมีอีก 1 รายการที่จะโอนเข้าช่วงครึ่งหลังของเดือน ซึ่งทั้งหมดสามารถกดเป็นเงิ นสดได้

ประมาณวันที่ 22 ธันวาคม 2563

เบี้ยผู้ที่ไ ม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพิ่มเติม 200 บาท

ผู้ที่ได้รับเบี้ยคนพิเศษเพิ่มเติม จะต้องเป็นผู้พิ ก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมี บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

โดยวงเ งินเบี้ยคนพิเศษเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ

ประมาณวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และสามารถกดเป็นเงิ นสดได้

วิธีกดเงิ นสด บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

สำหรับผู้ได้รับความช่วยเหลือ บัตรค นจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ทั้ง 3 รายการ คือ ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟรี และเบี้ยความพิ ก ารเพิ่มเติม

สามารถกดเป็นเงิ นสดจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) ธนาคารกรุงไทยมาใช้ได้ ตามวิธีการดังนี้

สอดบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก

เมื่อเข้าหน้ าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

หมายเหตุ หากตู้ ATM ใดไ ม่มีปุ่ม บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะไ ม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน

จากนั้นกดปุ่ม ขอดูยอดเงิ นคงเหลือ เพื่อตรวจสอบว่ามีเงิ นโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงิ นที่สามารถกดได้เท่าไร

หน้าจอจะแสดงยอดเงิ นคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไ ม่ หากต้องการถอนเงิ น ให้กดปุ่ม ต้องการ

ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซ้ำ

กดปุ่ม ถอนเงิ น

ใส่จำนวนเงิ นที่ต้องการถอนและกดปุ่ม ถูกต้อง ก็จะได้รับเงิ นสดจากตู้ ATM

ด้านผู้ที่ยังไ ม่มีบัตรฯ และต้องการลงทะเบี ยน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ก็รออีกเพียงอึดใจเดียว

เพราะกระทรวงการคลังคาดว่า จะสามารถเปิ ดลงทะเบี ยนรอบใหม่ได้ปี 2564 ซึ่งอาจจะเป็นช่วงไตรมาสที่ 2

ขอบคุณที่มา siamtoday