ออมสินPeople Cardปล่อยสินเชื่ อยืมเงิ น30,000 ผ่อน1,000

ออมสิน People Card ปล่อยสินเชื่ อยืมเงิ นแบบใหม่ 30,000 ผ่อนแค่ 1,000

ออมสิน ในชื่อ People Card นั้นเป็น บัตรกดเงิ นสด สินเชื่ อหมุนเวียนให้กู้ยืมเงิ น

เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอุปโภค บริโภค ตามความต้องการเเละยัง พิเศษมากๆ

คือ ไ ม่ต้องมีหลักทรัพย์ ในการมาค้ำประกัน เเละไ ม่ต้องมีคนมาค้ำประกัน อีกด้วย

มีวงเงิ นให้กู้ ได้สูงสุด ที่ 30,000 บาท เงิ นเดือนน้อยก็สามารถสมัครได้

มีอัตรา ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม กรณีที่ ผิดนัดชำระหนี้ รวมกัน สูงสุด ที่ไ ม่เกิน ร้อยละ 28 ต่อปี

ซึ่ง วงเงิ น ของบัตร กดเงิ น หรือ วงเงิ น ให้ยืม เงิ นสด จากธนาคารออมสินนั้น ให้วงเงิ น สูงสุดที่ 5 เท่า ของรายได้ เฉลี่ยเดือน 6 เดือน ขึ้นไป

เอกส ารที่ใช้สมัครบัตรผู้ที่มี รายได้ ประจำ ประกอบไปด้วย

1.สำเนา บัตร ประชาชน หรือ สำเนา บัตรข้ าราชการ ของผู้ที่มาขอ กู้ ยืมเงิ น

2.สำเนา ทะเบี ยนบ้ าน ต้นฉบับ สำเนา สลิป เงิ นเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนา หนังสือรับรองเงิ นเดือน Statement หรือ สำเนา บัญชี เงิ นเดือน ย้อนหลังที่ 3 เดือน

3.หน้ า สมุด บัญชี ของผู้ที่มาขอ เงิ นให้กู้ยืม ระบุชื่อ เเละ เลขที่ บัญชี

อาชีพอิสระ หรือ เจ้าของกิจการ เอกส ารที่จะต้องเตรียมคือ

1.สำเนา บัตร ประชาชน

2.เอกส าร เเสดงการดำเนิน ธุรกิจ มาเเล้ว ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

3.ต้นฉบับ / สำเนา เอกส าร เเสดงรายได้ ย้อนหลังที่ 6 เดือน หรือ เอกส ารเเสดง การเสี ยภาษีเงิ นได้ หรือ เอกส ารอื่นๆ

4.Statement หรือ สำเนา บัญชี ธนาคาร ในนาม ผู้ที่สมัคร ขอเงิ นให้กู้ยืม ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมกับ หน้ าสมุด บัญชี ที่ ระบุชื่อ เเละ เลขที่ บัญชี