ค นละครึ่งเฟส2 ไ ม่ผ่าน4.9 แสนคนเตรียมตัว

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาได้มีผู้สื่อข่าว รายงานว่า น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทร วงการคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิดเผยความคืบหน้ า www.ค นละครึ่ง.com ว่า

ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบี ยนโครงการค นละครึ่ง ระยะ 2 จำนวน 5 ล้านคนเสร็จสิ้ นแล้ว

มีผู้ได้รับสิทธิ 4.51 ล้านคน และอีกประมาณ 4.9 แสน ไ ม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล โดยได้มีการส่งข้อความ SMS แจ้งผลแล้ว

สาเห ตุที่ไ ม่ผ่านการตรวจสอบ

– พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ไ ม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครั ฐ

– หมายเลขบัตรประชาชน ไ ม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครั ฐ

– วันเดือนปีเกิ ด ไ ม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครั ฐ

ไ ม่ผ่านการตรวจสอบ จะเสี ยสิทธิหรือไ ม่ ต้องทำอย่ างไรบ้ าง

– ผู้ไ ม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิจะยังไ ม่เสียสิทธิ ยังมีโอกาสลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการค นละครึ่งใหม่ หากมีการเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเพิ่ม

ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้วต้องทำยังไง

– ดาวน์โหลดติ ดตั้งแอปฯ เป๋าตัง และยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการ

– ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

ผู้ใช้สิทธิค นละครึ่ง ระยะแรก ต้องทำยังไงบ้ าง

– กดยืนยันรับสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง ได้อย่ างอย่ างต่อเนื่องจนกว่าสิ้ นสุดโครงการ

ทั้งนี้สำหรับสิทธิที่เหลือจากโครงการค นละครึ่ง เฟสแรก มีจำนวนประมาณ 4.3 แสนคน

และโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 อีก 4.9 แสนคน

กระทรวงการคลังจะพิจารณาอีกครั้งหลังจากได้ข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ ค นละครึ่ง เฟส 2 ที่ใช้สิทธิไ ม่ทันภายใน 14 วัน

ว่าจะดำเนินการอย่ างไร แต่ขณะนี้ยังระบุไ ม่ได้ว่าจะเปิ ดเมื่อใด หรือมีจำนวนเท่าไร ต้องรอพิจารณาต่อไป