บุญเก่าหนุนนำ3ร าศีการงานดี การเงิ นเด่น ปลดหนี้ มีบ้ าน มีรถ จนค นอิ จฉา

เ ผย 3 ร าศี จะหมดเ ว รห มด ก ร รม การงาน การเงินเด่น

ท่านที่เกิ ดร าศีมีน

สำหรับชาวร าศีมีน มีเกณฑ์หมดเคร า ะห์หมดโศ กก็จริง แต่ต้องใจเย็นๆ

เพราะตอนนี้จะยังมีปั ญหาให้ต้องแก้ไข มีความทุ กข์ความเครี ยดพอสมควร แต่จะเริ่ม

ดีในช่วงเดือนพฤศจิกายน ชาวราศีมีนมีโอกาสประสบความสมหวังในเรื่ องหน้ าที่การงานอย่ างมาก

อุปสร รคปั ญหาจะเริ่มคลี่คล ายไปในทางที่ดีขึ้น จะมี

โอกาสได้รับผิ ดชอบงานดี งานที่เป็นหน้ าเป็นต าขององค์กร

แถมผู้ใหญ่จะเริ่มให้ความเมตต าอีกด้วย

ท่านที่เกิ ดร าศีเมถุน

แต่ตอนนี้ด วงชะต าดีขึ้นมาก เรียกว่าด วงมาฟ้าเปิดเลยก็ได้ ชีวิตต่อจากนี้จะดี

มาก นอกจากตัวคุณที่ทำงานดันตัวเองแล้ว ยังมีผู้ใหญ่ที่คอยเป็นกองหนุนดัน

คุณอีกแร ง ทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมาก

ต่อจากนี้จะเจอแต่เรื่ องดีๆ อุปสรรคปั ญห าในชีวิตจะคลี่คล ายไป หมดเ วรหมดกร รมเสี ยที

ท่านที่เกิ ดร าศีธนู

ชาวร าศีธนู พักก่อนเจอปั ญห าเยอะมาก แต่ตอนนี้ดีขึ้นมาก อุปสร รคปั ญหา

ค่อยๆ คลี่คล ายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดวงชะตาพลิกจากร้ ายกลายเป็นดีมาก

ดีทั้งเรื่ องการงานและการเ งินแถมมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์อีกด้วย แต่ต้องรีบๆ เพราะด วง

ผู้ใหญ่อุปถัมภ์จะเริ่มซาลงในช่วงเดือนธันวาคม

แม้ว่าด วงจะดีต่อเนื่อง แต่จะเหนื่ อยหน่ อยก็เท่านั้น