รั ฐส ายเปย์ เพิ่มเงิ นบัตรค นจน1500บ าท3เดือน

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง เผยว่า

คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกร รมการกลั่ นกรองการใช้จ่ายเงิ นกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2563

โดยอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2 และโครงการค นละครึ่ง ระยะที่ 2

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2 รั ฐบ าลจะเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐจำนวนประมาณ 14 ล้านคน

ให้เป็นค่าซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

เป็นระยะเวลาเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราค ม ถึงเดือนมีนาค ม 2564

ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้ นสุดในเดือนธันวาค ม 2563

ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐแล้ว ยังจะก่อให้เกิ ดการใช้จ่ายในท้องถิ่น

ช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นวงจรเศร ษฐกิจฐานรากที่สำคัญอีกด้วย

ทั้งนี้ กระทร วงการคลัง เชื่อว่า โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2 จะเป็นของขวัญปีใหม่จากรั ฐบ าลที่มอบให้แก่ประชาชน

เพื่อดูแลและเยี ยวย าผลกระทบทางเศร ษฐกิจจากสถานก ารณ์ C V D และฟื้นฟูเศร ษฐกิจระดับฐานรากอย่ างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับโครงการค นละครึ่ง