อนุมัติแล้ว เพิ่มเงิ นช่วยเหลือ15,000

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพของหนูน้อยพร้อมระบุข้อความว่า

อนุมัติแล้ว เพิ่มเงินช่วยเหลือค่าคลอ ดบุตร(เหมาจ่าย) จากเดิม 13,000 บาทต่อครั้ง เพิ่มเป็น 15,000 บาทต่อครั้ง

โพสต์ดังกล่าว

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทร วงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคร าะห์บุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทร วงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคร าะห์บุ ตร พ.ศ. 2561

สืบเนื่องจากการ C V D ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศร ษฐกิจ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็ กเล็ ก

ทำให้รายได้ลดลงหรือไ ม่มีรายได้ เนื่องจากต้องหยุดงานหรือต้องออกจากงาน

ในขณะที่รายจ่ายเกี่ยวกับเด็ กแรกเกิ ดเป็นรายจ่ายที่จำเป็น

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนให้สอดคล้องกับสภาวะเศร ษฐกิจในปัจจุบัน ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทร วงดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. เพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคร าะห์บุตรเหมาจ่าย จากเดิม 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน

เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเค ราะห์บุตร ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับเดิม (พ.ศ. 2561)

จะยังคงได้รับสิทธิตามอัตราที่กำหนดใหม่ในกฎกระทร วงฉบับนี้ นับตั้งแต่วันที่กฎกระทร วงมีผลใช้บังคับ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แร งงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราเงิ นสงเคร าะห์บุตร อายุ 1-6 ปี

จากเดิมเดือนละ 600 บาท เพิ่มเป็น 800 บาท

นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ปรับเพิ่มเงิ นช่วยเหลือกรณีคล อดบุ ตรสำหรับผู้ประกันตนจากครั้งละ 13,000 บาท เป็น 15,000 บาท