เปิ ดเงื่ อนไขล​งบัตรค นจนร​อบต่อไป ต้นปี64

หลังจากที่ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง

เปิดเผยว่า กระทร วงการคลัง จะเปิดให้ลงทะเบี ยน โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน ต้นปี 2564

ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่ อนไข

ส่วนสวัสดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิม แต่จะมีเพิ่มเติมหรือไ ม่นั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาถึงรายละเอียด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมคณะก รรมการบริหารสถานก ารณ์เศร ษฐกิจจากผลกระทบครั้งที่ 6/2563 มีมติเห็นชอบ

มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 14 ล้านคน

เสนอโดยกระทรวงการคลัง ขย ายระยะเวลา เพิ่มจำนวนเงิ นพิเศษอีกคนละ 500 บาท อีก 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2564) เช่นกัน

แบบฟอร์ม สำหรับกรอกข้อมูล พร้อมเงื่อนไขสำหรับผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ได้ศึกษาก่อนเปิ ดลงทะเบี ยนจริง ดังนี้

เงื่ อนไขการลงทะเบี ยนรอบใหม่

เป็นบุคคลที่มีสัญญาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไ ม่เกิน 100,000 บาทต่อไป

ไ ม่มีทรั พย์สินทางการเงิ น ได้แก่ เงิ นฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรั ฐบ าล

และ ตราส ารหนี้ หรือถ้ามีทรั พย์สินดังกล่าว จะต้องรวมกันได้ไ ม่เกิน 100,000 บาท

รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจาณา

ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจาณาแต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไ ม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล

เอกส ารสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.fpo.go.th

เลือกเมนู เอกส ารเผยแพร่ / บริการประชาชน

เลือกเมนู ดาวโหลด

เลือกเมนู แบบฟอร์มลงทะเบี ยนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐ

เลือกเมนู Download ที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือ

หลังกรอกเอกส ารเสร็จ สามารถนำไปยื่นด้วยตนเอง กับ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ สำนักงานเศร ษฐกิจ กระทร วงการคลัง, ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล