สำนักงานประกันสังค ม มอบของขวัญ2564

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม เพจ สำนักงานประกันสังค ม กระทรวงแร งงาน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแร งงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแร งงาน

เปิดเผยถึงมติคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ว่าที่ประชุมฯ

ได้เห็นชอบเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564

แก่ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังค ม มาตรา 33 และมาตรา 39 ตามที่กระทรวงแร งงานเสนอ ดังนี้

ปรับเพิ่มเงิ นสงเค ราะห์บุ ตร ให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิ ดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงิ นเพิ่มจาก 600 บาท เป็น 800 บาทต่อคน

โดยจ่ายคราวละไ ม่เกิน 3 คน ในการนี้มีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์จำนวน 1.362 ล้านคน

คิดเป็นเงิน 13,739 ล้านบาท/ปี ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,432 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรโดยจะมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับระยะการจ่ายเงิ นกรณีสงเค ราะห์บุตร

ผู้ประกันตนจะได้รับเงิ นสงเค ราะห์บุตรที่ปรับเพิ่มของงวดเดือนมกราคม 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

ปรับลดเงิ นสมทบฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือร้อยละ 3

และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ 278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564)

เพื่อช่วยเหลือนายจ้ าง และผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์ทางเศร ษฐกิจ ซึ่งจะช่วย

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้ าง และผู้ประกันตน ในการจ่ายเงิ นสมทบรวมเป็นเงิ นจำนวน 15,660 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะรั ฐมนตรียังเห็นชอบร่างกฎกระทร วงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

เนื่องจากมีเห ตุสุดวิสัยอันเกิ ดจาการระบ าดของโร คติ ดต่ออันตร ายตามกฎหมายว่าด้วยโร คติ ดต่อ พ.ศ. ….

ตามที่กระทรวงแร งงานเสนอ โดยสาระของร่ างดังกล่าว กำหนดให้ลู กจ้ างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเห ตุสุดวิสัย

และหน่วยงานของรั ฐสั่งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการแพระกระจายโร-ค ติ ดต่อ

เป็นผลกระทบให้ลู กจ้ างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไ ม่ได้ทำงาน และไ ม่ได้รับค่าจ้ างในระหว่างนั้น

โดยให้ลู กจ้ างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้ างดังกล่าว มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน

โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่รั ฐบ าลหรือหน่วยงานของรั ฐ สั่งปิดพื้นที่ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทินมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเห ตุสุดวิสัย

ทุกครั้งรวมกันไ ม่เกิน 90 วัน ดังนั้น หากร่า งกฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับจะทำให้ลู กจ้ างที่ได้รับผลกระทบ

จากการที่หน่วยงานของรั ฐสั่งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบา ดของโร-คติ ดต่ออันต รา ย

คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 700,727 ครั้ง

ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเห ตุสุดวิสั ย คิดรวมเป็นเงิ น กว่า 5,225 ล้านบาท

ปรับเพิ่มค่าคล อดบุต รเป็น 15,000 บาท (เดิม 13,000 บาท)

ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกร รมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังค ม

โดยความเห็นชอบของคณะกร รมการประกันสังค ม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุ ขภ าพและป้องกันโร-คสำหรับ

ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอั นตรา ยหรือเจ็ บป่ว ยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2563

ซึ่งในปี 2564 คาดว่า มีผู้ประกันตนที่ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกรณีคลอ ดบุตร 293,073 คน/ปี คิดเป็นเงิ น 4,396 ล้านบาท

สำนักงานประกันสังค ม จ่ายเงิ นงบประมาณเพิ่มขึ้น 586.146 ล้านบาท

ปรับเพิ่มค่าฝากคร รภ์ เป็น 5 ครั้ง รวมเป็น 1,500 บาท (เดิม 3 ครั้ง 1,000 บาท)

คาดว่าจะมีผู้ประกันตนได้รับสิทธิประมาณ 122,114 ครั้ง/ปี เป็นเงิ น 36.6 ล้านบาท

สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงิ นงบประมาณเพิ่มขึ้น 17.89 ล้านบาท

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแร งงาน กล่าวเพิ่มในตอนท้ ายว่า ซึ่งการมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ในครั้งนี้

เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรั ฐบ าลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี

และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรั ฐมนตรี

ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศ าสตร์ชาติรวมไปถึงนโยบายเร่งด่วนของกระทร วงแร งงาน

โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแร งงานทุกกลุ่มทุกวัย อีกด้วย

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังค ม กระทร วงแร งงาน