ห้ ามอยู่เด็ ดข าดบ้ าน 7แบบ ที่อยู่แล้วจน

บ้ านคือที่พักอาศัย ที่เราทุกคนใช้พักผ่อน เป็นที่รวมครอบครัวหรือบางคนอาจใช้เป็นที่ทำงาน

ดังนั้นการที่เรามีฮ ว ง จุ้ ยบ้านที่ดีจะทำให้เรานั้นทำอะไรก็ราบรื่นไปหมด

เงินทองเข้าบ้ านไม่ข า ดสาย แต่ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำอะไรก็ติ ดขัด

นั่นอาจเป็นเพราะฮ ว ง จุ้ ยบ้านของคุณไม่ดีหรือเปล่า

การจะอยู่ในบ้ านอย่ างสุขสบายส่วนหนึ่งนั้นตัวบ้านเอง สภาพแวดล้อมในบ้านก็ต้องน่าอยู่ด้วยเหมือนกัน

วันนี้เราจะมาพูดถึง ลักษณะบ้ านไ ม่ถูกหลัก ที่ยิ่งอยู่ยิ่งจน หากใครที่กำลังตรงกับ 7 ข้ อที่เรากำลังจะกล่าวถึงในด้านล่างนี้รีบแก้ไขโดยด่ ว นเลย

หากปล่อยไว้ชีวิตจะยิ่งติ ดขัด ทำอะไรย ากลำบากมากกว่าเดิมเ สี ยอีก แต่ละข้ อมีอะไรบ้างมาติดต าม อ่ า นกันด้านล่างนี้ได้เลย

1 บ้าน มีประตู/หน้าต่าง เยอะไป

หากบ้านใครที่มีประตูหรือหน้าต่างก็ต ามที่มีจำนวนเยอะเกินไป

เชื่ อกันว่าจะทำให้เ งิ น ท อ งไหลออ กจากบ้านได้ง่าย วิธีแก้ง่ายสุดคือ

ให้ทำการปิดบานที่ไ ม่ได้ใช้เอาไว้ หรือหาอะไรมาปิดไว้เลย บังเอาไว้อย่ าให้เห็นเป็นประตูหน้ าต่าง

2 บ้านอยู่ต่ำกว่าพื้นถนน

แบบนี้ผิ ดหลัก ฮ ว ง จุ้ ย เต็มๆ เลย ไ ม่ว่าจะมีถนนสูงหรือต่ำกว่าบ้านก็ต าม เชื่ อกันว่าจะทำให้บ้ านนั้น อั บ โ ช ค

ซึ่งก็ยังมีวิธีการแก้หากถนนต่ำกว่าตัวบ้านก็ให้เปิดร้านหน้ าบ้ านให้กว้างขึ้น จะได้ช่วยเรียกเงินทอง เป็นตัวรับเงินเข้าบ้ าน เงินทองไหลมาตลอ ด

3 รั้วบ้ านต่ำเกินไป

แม้ว่าจะอ ย า ก โ ช ว์บ้านสวยเลยทำรั้วต่ำ แต่ว่ามันผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ย

เพราะหากทำรั้วต่ำเกินไปนั้นเชื่อว่าจะทำให้เงินทองไหลออ กนอ กบ้าน

4 บ้ านร ก ส ก ป ร ก

หากปล่อยให้บ้ านรก สกปรก ไ ม่ยอมทำความสะอาดเลย บ้ านก็ไม่น่าอยู่

นั่นหมายถึงสภาพแวดล้อมในบ้ านที่แย่แล้ว ฉะนั้นแม้จะงานยุ่งมากแค่ไหนก็อย่ าลืมหาเวลาในการทำความสะอาดบ้ านกันด้วยนะ

หากบ้ านสะอาดสิ่งดีๆ ต่างๆ จะอย ากเข้ามา ดึงดูดเงิ นทอง ท รั พ ย์สินเข้าบ้ าน

และยังช่วยลดความเครี ยดของคนในบ้ าน ทำให้สุ ข ภ า พ จิ ต คนในบ้านดีขึ้นอีกด้วย

5 บ้ านที่มีสะพานตั ดตัวบ้ าน

ก่อนจะตั ดสินใจซื้อบ้ านที่ไหนอ ย่ า ลืมดูทำเลดีๆ ดูรอบๆ ด้วยว่ามีสะพาน มาตั ดตัวบ้ าน

สะพานอยู่หน้ าบ้ านไหม หากมีให้ถอยก่อน หาหลังใหม่ดีกว่าเพราะผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ยบ้ าน

หากจะมองดีๆ คือจะมีสิ่งที่รบกวนคนในบ้ านตลอ ดเวลา คนผ่ านไปมา รถวิ่งตลอ ดทั้งวัน แบบนั้น มันคงไม่ดีนัก

6 ประตูบ้ านแคบ

หากทำประตูทางเข้าบ้ านแคบนั้นเชื่อ กันว่าจะทำให้เงิ นทองไ ม่เข้ามาหรือเข้ามาลำบาก

ฉะนั้นจะต้องทำประตูที่มีโล่ง โปร่ง สะอาด กว้าง ส บ า ย ต า

ไ ม่มีของมาวางกั้นขวางประตู ไ ม่มีอะไรมา กี ด ข ว า ง อยู่ เอาง่ายๆ

เลยไ ม่ต้องทำประตูใหม่ก็ได้แค่มันไม่ ร กก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแล้ว

7 บ้ านที่มีประตูตรงกับบันได

เวลาเปิดประตูออ กมาแล้วเจอบันไดเลยนั้นผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ย แถมยังอั น ต ร า ยอีกด้วยถ้าเราตื่น

มาเช้าๆ เปิดประตูออ กมาเลย มองบันไดไ ม่ชัดเบลอๆ มีหวังได้กลิ้งลงบันไดแทนการเดินแน่นอน

ต ามหลักความเชื่ อของฮ ว ง จุ้ ย บ้านแล้วจะทำให้เงิ นทองไหลออ กจากกระเป๋าได้

เงินไ ม่เข้ามา และยังส่งผลให้คนในบ้ านสุ ข ภ า พไ ม่ค่อยดีอีกด้วย

บ้ านของคุณเป็นอ ย่ า งไร หากมีตรงกับทั้ง 7 ข้ อที่กล่าวมานี้ก็อย่ าลืมรีบหาทางแก้ไขกันด้วยนะ

โดยเฉพาะข้ อแรกเลย ความสะอาดของบ้ านเป็นสิ่งที่สำคัญอย่ างมาก

เพราะว่าจะทำให้คนในบ้ าน มีความสุขมากยิ่งขึ้น สิ่งดีๆ

ก็จะเข้ามา หากสนใจก็อย่ าลืมศึกษาเรื่อง ศ า ส ต ร์ของ ฮ ว ง จุ้ ยบ้ านเพิ่มเติมกันได้ จะทำให้บ้านคุณน่าอยู่และอยู่สบายมากยิ่งขึ้น

ที่มา horoscopedaily99