สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปี2564

มีรายงานว่า ในเฟซบุ๊กเพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยข้อความระบุว่า

เนื่องในอภิลั กขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ว่า

สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ขอท่านจงสามัคคีพร้อมเพรียงกัน เพื่อยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อเทอญ.

ภาพจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

โพสต์

ที่มา สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช