รั ฐเล็ งเคาะวันหยุ ดพิเศษเพิ่ม หวังกระตุ้นเศร ษฐกิจ

วันนี้ 25 ธ.ค.63 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรั ฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรั ฐมนตรีได้มอบหมายให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว

ทั้งภาครั ฐและเอ กชนเข้าร่วมหารือ เพื่อกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

เป็นลักษณะวันหยุ ดย าวต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวันหยุดเฉพาะกิจเฉพาะปี ไ ม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อกระตุ้นเศร ษฐกิจ

โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเหมือนเช่นปีนี้ เพราะภาคเอกชนสนับสนุนแนวทางนี้

ซึ่งมุ่งหวังว่าจะเป็นการบรรเทาความเดื อดร้ อนให้แก่ภาคบริการและการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ภาคเอกชนขอให้ภาครั ฐประกาศวันหยุดล่ วงหน้ าเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัว

ซึ่งอาจจะยังไ ม่สามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรีได้ในเร็ววันี้

เพราะต้องพิจารณาสถานก ารณ์ cv ควบคู่ไปด้วย

นายวิษณุ ยังกล่าวว่า จะมีการหารือเรื่องวันหยุดประจำภาค ที่เดิมมักจะมีการประกาศเฉพาะในพื้นที่อยู่แล้ว

เช่น วันหยุ ดพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือวันหยุดในเทศกาลเดือนสิบของภาคใต้

ขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีการเสนอเช่นกัน ดังนั้นจึงจะมีการพิจารณาไปในคราวเดียวกันด้าน

ด้านนายอนุชา นาคาศัย รั ฐมนตรีประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

ระบุเนื่องในเทศกาลปีใหม่2564 ทาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งช าติ

ได้ดำเนินการจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ที่วัดอรุณราชวราราม

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จนเข้าสู่ในวันที่ 1 มกราคม 2564

ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7

และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเท ศไทย หรือ NBT และผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ จึง

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวมมนต์แบบ วิถีใหม่ New Normal ที่บ้ านป้องกันcv

และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศช าติในปี 2564 ต่อไป

เราจะผ่านมันไปด้วยกัน ขอให้มุกคนเข้มง วดในการดูแลตัวเองนะคะ