รีบด่ วนกดเงิ นไปใช้ได้เลย ให้คนละ35000

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างพูดถึงกันเป็นจำนวนมาก สำหรับบัตรกดเงิ นสด ออมสิน เงิ นเดือน 7000 ทางธนาคารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้

ให้กู้ยืมเงิ นถือบัตรคือ สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี อายุงา นมากกว่า 1 ปี

สำหรับผู้มีรายได้ประจำและไ ม่เกิน 65 ปีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการที่ทำมา 1 ปีขึ้นไป

โดยมีรายได้ขั้นต่ำที่ 7,000 บาทต่อเดือน

ซึ่งวงเงิ นของบัตรกดเงิ นหรือวงเงิ น ให้ยืมเงิ น สดออมสินนั้นจะให้วงเงิ นสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6 เดือนขึ้นไป

ต้องเตรียมใช้ สำหรับ กู้ยืมเงิ น สินเชื่ อนี้ เอกส ารที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงิ นออมสิน

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ต้องเตรียมไว้ กู้ยืมเงิ น ที่ต้องใช้ จะมีประกอบไปด้วย

1.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้กู้ยืมเงิ น

2.สำเนาทะเบี ยนบ้ าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงิ นเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงิ นเดือนStatement หรือสำเนาบัญชีเงิ นเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

3.หน้ าสมุดบัญชี ของผู้ยืมเงิ น ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

สำหรับอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ที่ต้องเตรียมไว้กู้ยืมเงิ น ที่ต้องใช้ จะมี

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.เอกส ารแสดงการดำเนินธุรกิจมาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี

3.ต้นฉบับ/สำเนาเอกส ารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกส ารแสดงการเสียภาษี เงิ นได้ หรือเอกส ารอื่นๆ

4.Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้ าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ เลขที่บัญชี

หลายคนอย ากทราบว่า ทำการ กู้ยืมเงิ นเเล้ว แล้วบัตรกดเงิ นออมสินจะกี่วันอนุมัติ?

จากการหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตพบว่า บัตรกดเงิ นสดออมสินใช้เวลาอนุมัติเฉลี่ยประมาณ 1เดือนขึ้นไป

หรือถ้ามีการตรวจที่รวดเร็วอาจจะอนุมัติที่เร็วกว่านั้น

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน