ใครไ ม่ผ่านรีบเลย รอบนี้4.9 แสนค นเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังโครงการ ค นละครึ่ง เฟส 2 ได้เปิ ดให้ลงทะเบี ยนไปเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา จำนวน 5 ล้านสิทธิ

เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 64 โดยที่การลงทะเบี ยนเต็มทั้ง 5 ล้านสิทธิภายในเวลาอันรวดเร็วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทร วงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.)

ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบี ยนโครงการค นละครึ่ง ระยะ 2 (เฟส 2) จำนวน 5 ล้านคนเสร็จสิ้ นแล้ว

มีผู้ได้รับสิทธิ 4.51 ล้านคน และอีกประมาณ 4.9 แสน ไ ม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล

โดยได้มีการส่งข้อความ SMS แจ้งผลแล้ว

สาเห ตุที่ไ ม่ผ่านการตรวจสอบ ประกอบด้วย พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ไ ม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครั ฐ ,

หมายเลขบัตรประชาชน ไ ม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครั ฐ และ วันเดือนปีเกิ ด ไ ม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครั ฐ

อย่ างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไ ม่ผ่านการตรวจสอบนั้น กระทร วงการคลัง ยืนยันว่า

ผู้ไ ม่ผ่านการตรวจส อบสิทธิจะยังไ ม่เสี ยสิทธิ ยังมีโอกาสลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการค นละครึ่งใหม่ หากมีการเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเพิ่ม