วันนี้มีเงิ นเข้าเยอะมาก อย่ าลืมไปกดใช้

กรณี โครงการประกันร ายได้เกษตรกร หรือ เงิ นประกันรายได้เกษตรกร

โดยเฉพาะโครงการประกันร ายได้เกษตรกรชาวสวนย าง ระยะที่ 2 ปี 2563/64 รอบที่ 2 ซึ่ง

การย างแห่งประเท ศไทย หรือ กยท พร้อมจ่ายประกันร ายได้ล็อต 2 แย้มเงินไหลเข้ากระเป๋าเกษตรกรแตะ 3,000 ล้านบาท

โครงการประกันร ายได้เกษตรกรชาวสวนย าง ระยะที่ 2 ในงวดที่ 2 จะจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนย างจำนวน 1,023,154 ราย เป็นเงิ น 1,323.34 บาท

โดยได้กำหนดราคาย างพาราอ้างอิง ดังนี้ ราคาย างแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 62.83 บาท/กก. ไ ม่ชดเชย ราคาน้ำย างสดอยู่ที่ 49.83 บาท/กก. ชดเชย 7.17 บาท/กก.

และราคาย างก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 19.35 บาท/กก. ชดเชย 3.65 บาท/กก. พร้อมโอนเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนย างได้ภายในวันที่ 28 ธันวาคมนี้

ก่อนหน้ านี้ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ าพรรคประชาธิปัตย์

รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพาณิชย์ ให้แจ้งเกษตรกรถึงสิทธิที่ได้รับต่อการออกประกาศของการย างแห่งประเท ศไทย หรือ กยท.

เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนย าง ระยะที่ 2 ปี 2563/64

รอบที่ 2 จากคณะกร รมการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโดยประกาศนี้ระบุถึงราคากลางอ้างอิงการข ายตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนย าง

และหลังวันประกาศนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคือภายใน 3 วันทำการทาง ธ.ก.ส.

จะทำหน้ าที่โอนเงิ นส่วนต่างงวดนี้เข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนย างโดยตรงตามสิทธิที่ได้รับ

ขณะนี้การย างฯส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส.ครบแล้วคาดว่าจะโอนไ ม่เกินวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งทันเป็นของขวัญปีใหม่ชาวสวนย าง

ที่ปรึกษารั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพาณิชย์ กล่าวว่า มาตรการเสริมมีส่วนสำคัญในการผลักดันด้านราคาย างพาราให้สูงขึ้น

และรั ฐบ าลก็ทำคู่ขนานกันไปกับโครงการประกันรายได้

เช่น มาตรการกำกับดูแลด้านปริมาณ โดยผู้ประกอบกิจการย างที่มีปริมาณการรับซื้อตั้งแต่เดือนละ 5,000 กก.ขึ้นไป

ต้องแจ้งปริมาณการซื้อ ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณการใช้ไป ปริมาณคงเหลือ

และ สถานที่เก็บสินค้าย างพารา ตลอดจนให้จัดทำบัญชีคุมร ายวัน

มาตรการการส่งเสริมการใช้ย างของหน่วยงานภาครั ฐ ระหว่าง ต.ค. 62 – ก.ย. 65