เฮทั้งประเท ศเพิ่มเงิ นบัตรค นจนให้แล้ว1500

อย่ าลืมไปเช็ กรั ฐ เพิ่มเงิ น บัตรคนจนให้แล้ว 1500

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง

เผยว่า คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกร รมการ

กลั่นกรองการใช้จ่ายเงิ นกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2563

โดยอนุมัติให้กระทร วงการคลังดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2 และโครงการค นละครึ่ง ระยะที่ 2

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2

รั ฐบ าลจะเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐจำนวนประมาณ 14 ล้านคน ให้เป็น

ค่าซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศ รษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

เป็นระยะเวลาเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราค ม ถึงเดือนมีนาค ม 2564

ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้ นสุดในเดือนธันวาค ม 2563

ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาระดับคุณภ าพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐแล้ว

ยังจะก่อให้เกิ ดการใช้จ่ ายในท้องถิ่น ช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นวงจรเศร ษฐกิจฐานรากที่สำคัญอีกด้วย

ทั้งนี้ กระทร วงการคลัง เชื่อว่า โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2

จะเป็นของขวัญปีใหม่จากรั ฐบ าลที่มอบให้แก่ประชาชน

เพื่อดูแลและเยี ยวย าผลกระทบทางเศร ษฐกิจจากสถานก ารณ์ C V D และฟื้นฟูเศร ษฐกิจระดับฐานรากอย่ างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับโครงการค นละครึ่ง