ใกล้หมดเข ตแล้ว อย่ าเสี ยสิ ทธิ์รับเงินสูงสุด43,200

สำหรับหลายคน หรือว่าคนที่เป็นพ่อแ ม่ คงสงสั ยว่า สำหรับเงิ นช่วยเหลือเด็ กของทางรั ฐบ าล มีอะไรบ้ าง

ซึ่ง เด็ ก คือ ผู้ที่มีอ ายุ 0-6ปี โดยกลุ่มนี้ กระทรวงพัฒนาสังค ม และความมั่นคงของมนุ ษย์ (พม.) จัดให้อยู่ในกลุ่มเปราะบ าง

สำหรับสิทธิช่วยเหลือเด็ กนั้น สามารถขอรับรายได้อยู่ 2 ช่องทางคือ

-เงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแร กเกิ ด (พ่อแ ม่มีฐานะย ากจน)

-เงิ นสงเคร าะห์บุตร (พ่อแ ม่มีประกันสังค ม)

ซึ่งทั้ง 2 โครงการ จะได้รับเงิ นช่วยเหลือ 600 บาท/เดือน จนกว่าเด็ กจะมีอายุครบ 6 ปี (ไ ม่เกินคนละ 43,200 ตลอดโครงการ)

หากครอบครัวไหน ที่ลงรับทั้ง 2 ช่องทาง ก็จะได้รับรวมกันทั้งหมด 1,200 บาท/เดือน

หากครอบครัวใด มีลู ก 4 คน จะต้องเอาสิทธิของพ่อ 3 คน และอีกคน ใช้สิทธิของแ ม่ ในการรับเงิ นนี้

***หากบุ ตรจากไป หรือยกบุ ตรให้คนอื่น ตามกฏหมาย / บุตรครบ 6 ปี จะหมดสิทธิ รับเงิ นต่อทันที

*** หรือประกันสังค มสิ้ นสุดลง เงิ นนี้จะหมดสิทธิทันที

สถานที่ติ ดต่อ

-โครงการเงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแร กเกิ ด

เทศบ าล

เขต

อบต

-โครงการเงิ นสงเคร าะห์บุตร

ฝ่ายบุคคลประจำบริษัท

สำนักงานประกันสังค ม

หากครอบครัวใด มีลู ก 4 คน จะต้องเอาสิทธิของพ่อ 3 คน และอีกคน ใช้สิทธิของแม่ ในการรับเงิ นนี้

***หากบุตรจากไป หรือยกบุตรให้คนอื่น ตามกฏหมาย / บุตรครบ 6 ปี จะหมดสิ ทธิ รับเงิ นต่อทันที

*** หรือประกันสังคมสิ้ นสุ ดลง เงิ นนี้จะหมดสิทธิทันที

สถานที่ติ ดต่อ

-โครงการเงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็ กแรกเกิ ด

เทศบ าล

เขต

อบต

-โครงการเงิ นสงเคร าะห์บุตร

ฝ่ายบุคคลประจำบริษัท

สำนักงานประกันสังค ม