รู้ไหมพรบ รถที่ต่อทุกปี เบิ กได้สูงสุด 3แสนบ าท

พรบ รถที่ต่อทุกปี เบิ กได้สูงสุด 3 แสนบาท

คำว่า “พ.ร.บ.” ที่เราพูดกันติ ดปาก ที่จริงแล้วคืออะไรกันแน่ เคยสงสัยกันบ้ างมั้ยครับ

“พ.ร.บ.” คือ การประกันภั ยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประส บภั ยจากรถ พ.ศ. 2535

ที่กฎหมายกำหนดให้ย านพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบี ยนกับกรมการขนส่งทางบก

ต้องทำประกันภั ยประเภทนี้เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบั ติเ หตุ

โดยไ ม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบั ติเ หตุเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิ ดหรือไ ม่

ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอ าประกันเมื่อเกิ ดอุบั ติเห ตุในรูปแบบของเงิ นชดเชยและค่ารักษาพย าบ าลตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อนๆ เคยสงสัยเหมือนผมมั้ยครับว่า “แล้วถ้าไ ม่ซื้อ พ.ร.บ. ล่ะจะได้มั้ย”

ไ ม่ได้ครับ เพราะต้องใช้ประกอบการต่อทะเบี ยนรถยนต์ หรือ การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ตามที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำ

โดยสามารถต่อก่อนล่ วงหน้ าได้ไ ม่เกิน 3 เดือนครับ

หากรถยนต์ของเราไ ม่มี พ.ร.บ. มีโท ษปรับไ ม่เกิน 10,000 บาท

และเจ้าของรถต้องเก็บรักษาหลักฐานการมีประกันนี้ไว้พร้อมแสดงต่อเจ้าหน้ าที่ทุกเวลาที่ใช้รถยนต์ด้วย

เราจะได้อะไรจากการซื้อ พ.ร.บ. บ้าง

พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองความเ สียหายที่เกิ ดขึ้นกับบุคคลเท่านั้น ไ ม่คุ้มครองความเสี ยหายอื่นใด ทั้งสิ้น

พูดง่ายๆ คือ คุ้มครอง “คน” ไ ม่คุ้มครอง “รถ” นั่นเองครับ

โดย มีวงเงิ นคุ้มครอง ดังนี้

1. ค่ารักษาพย าบาล ไ ม่เกิน 80,000 บาท ต่อคน

2. กรณีเสี ยชีวิต สูญเสี ยอวัยวะ หรือทุ พพลภาพถาวร ไ ม่เกิน 300,000 บาท ต่อคน

3. เงิ นชดเชยรายวัน (ผู้ป่ว ยใน) ไ ม่เกิน 200 บาท ต่อวัน (ระยะเวลารวมไ ม่เกิน 20 วัน)

4. วงเงิ นความคุ้มครองต่อครั้ง ไ ม่เกิน 5,000,000 บาท

เคลมง่าย เซฟขั้นตอนไว้เลยนะครับ (จะได้ไม่พลาด)

1. แจ้งความต่อเจ้าหน้ าที่ตำรวจ เพื่อลงบันทึกประจำวัน

2. เข้ารับการรักษาที่โร งพย าบาล (เมื่อการรักษาเรียบร้อยแล้ว อย่ าลืมขอเอกส ารจากโรงพย าบ าลด้วยนะ)

2.1 ใบรับรองแพทย์

2.2 ใบเสร็จรับเงิ น

3. นำส่งเอกส ารต่อบริษัท ประกันภั ยที่ซื้อ พ.ร.บ. เพื่อขอเบิกค่ารักษาพย าบาล ดังนี้

3.1 บันทึกประจำวันของเจ้าหน้ าที่ตำรวจ

3.2 ใบรับรองแพทย์

3.3 ใบเสร็จรับเงิ น

3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับบ าดเจ็ บ

“ขับรถ ยนต์อย่ างอุ่นใ จให้ทิพยประกันภั ยเป็นเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับ”