ใครยังไ ม่ลง รีบเลยก่อนเต็ม

เช้านี้ 28 ธันวาคม 2563 เปิ ดลงทะเบี ยน เราเที่ยวด้วยกัน เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

ตรวจสอบ www.เราเที่ ยวด้วยกัน.com เมื่อเวลา 07.39 น. ยังมีสิทธิ์ที่พักราว 940,000 และตั๋วเครื่องบิน 1,500,000 สิทธิ์

มาตรการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอี ยดการปรับปรุง ดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงการเกณฑ์การใช้สิทธิ์จองห้องพักจากเดิม 10 คืนต่อคน เพิ่มอีก 5 คืน เป็น 15 คืน ต่อคน

2. เพิ่มจำนวนห้องพักของมาตรการเราเที่ยวด้วยกันจาก 5 ล้านคืน เป็น 6 ล้านคืน

3. ขย ายเวลาใช้สิทธิ์มาตรการเราเที่ยวด้วยกันจากเดิมภายใน 31 ม.ค. 2564 เป็น 30 เม.ย. 2564

และ ขย ายเวลาการจองห้องพักจากเดิม จองได้ช่วง 06.00-21.00 น. เป็น 06.00-24.00 น.

4. ปรับเพิ่มห้องพักโร งแรมที่ไ ม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโร งแรมเข้าโครงการได้

แต่ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสี ยภ าษี และต้องจดทะเบี ยนเสี ยภ าษีมูลค่าเพิ่ม หรือ แวต ด้วย

5. การอนุมัติให้ธุรกิจรับเงิ นจากอีเวาเชอร์ เพิ่มเติมประกอบด้วย ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจสปา

หรือ นว ดเพื่อสุ ขภ าพ รถเช่าเพื่อการท่องเที่ยว และเรือเช่าเพื่อการท่องเที่ยว แต่ต้องจดทะเบี ยนเป็นนิติบุคคล

6 ปรับเกณฑ์การสนับสนุนค่าบัตรโดยส ารเครื่องบิน จาก 2,000 บาทต่อที่นั่ง เป็น 3,000 บาทต่อที่นั่งเฉพาะเมืองหลักทางการท่องเที่ยว 7 จังหวัด

ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากcv-19 โดยมีอัตราการร่วมจ่าย (Co-pay) เท่าเดิม

7. กำหนดหลักเกณฑ์การลาสำหรับข้าร าชการ พนักงาน ลู กจ้ าง พนักงานรั ฐวิสาหกิจ ที่ลงทะเบี ยนและใช้สิทธิ์ โครงการฯ

โดยกำหนดให้แสดงหลักฐ านประกอบการลา ได้แก่ (1) หลักฐ านแสดงการลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการฯ

และ (2) หลักฐ านแสดงการเช็คอินและเช็คเอ้าท์โร งแรงที่พักตามโครงการฯ

8. จัดกิจกร รมกระตุ้นการเดินทางในรูปแบบ Consumer Fair จำนวน 3 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคใต้

พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมโครงการฯ

ควบคู่กับมาตรการสาธารณสุขต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว งบประมาณ 9 ล้านบาท