ครม.อนุมัติให้ เพิ่มวันหยุ ดราชการกรณีพิเศษ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (29 ธ.ค.)

เห็นชอบการกำหนดวันหยุ ดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุ ดประจำปี 2564

รวมถึงเลื่อนวันหยุ ดราชการประจำปี 2564 ตามที่คณะทำงานศึกษาและกำหนดวันหยุ ดฯปี 2564

ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรั ฐมนตรี เป็นประธาน โดยรวมวันหยุดทั้งสิ้ น 24 วัน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม

โดยมีการเพิ่มวันหยุ ดราชการเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 12 ก.พ.2564 ซึ่งเป็นวันตรุษจีน

ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประกาศให้วันหยุดตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการ

นอกจากนี้ยังมีการหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วันในที่ 12 เม.ย.2564 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์,

วันหยุดราชการชดเชยวันเข้าพรรษา 27 กรกฎาคม 2564

วันหยุดราชการกรณีพิเศษในวันมหิดล วันที่ 24 ก.ย.2564

นอกจากนั้นยังมีการกำหนดวันหยุ ดประจำภาคต่างๆเช่น

วันหยุ ดราชการประจำภาคเหนือได้แก่ ประเพณีไหว้พระธาตุ วันที่ 26 มี.ค.2564

วันหยุ ดราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่งานเทศก าลบุญบั้งไฟ ในวันที่ 10 พ.ค.2564

วันหยุดราชการภาคใต้กำหนดให้หยุดในวันที่ 6 ต.ค.2564 โดยเป็นวันหยุดในพิธีส ารทเดือน 10

ทั้งนี้ในการประชุม ครม.ได้รับทราบว่าการกำหนดวันหยุ ดเพิ่มเติมจะทำให้เศร ษฐกิจมีการใช้เงิ นหมุนเวียนมากขึ้นของประชาชน

ที่เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นและจะช่วยกระตุ้นเศร ษฐกิจได้

อย่ างไรก็ตามนายกรั ฐมนตรีให้ดูเรื่องของสถานก ารณ์ CV–19

และส่วนในเรื่องของการกำหนดวันหยุ ดของเอกชนและสถานบันการเงิ นให้เห็นไปตามดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ ครม.เคาะวันหยุด เพิ่ม วันตรุษจีน 12 ก.พ.64 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ รวมปี 2564

มีวันหยุดรวม 24 วัน พร้อมกำหนดวันหยุดแต่ละภาคเพิ่มการหมุนเวียนเงิ นเศร ษฐกิจ