เผยวันโอนเงิ น1,500 ให้ค นถือบัตรสวั สดิการ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ตามที่คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทร วงการคลัง ดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2

โดยเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนวนประมาณ 14 ล้านคน

ให้เป็นค่าซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่จำเป็น จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราค มถึงมีนาค ม 2564 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้ นสุดในเดือนธันวาคม 2563

กรมบัญชีกลางเตรียมความพร้อมการเพิ่มวงเงิ นดังกล่าว

เพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิได้ใช้สิทธิวงเงิ นในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐอย่ างต่อเนื่อง

โดยกำหนดเพิ่มวงเงิ นจำนวน 500 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ในทุกวันที่ 1 ของเดือนมกราค มถึงมีนาค ม 2564

โดยผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่มีรายได้ไ ม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บาท/เดือน

และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บาท/เดือน อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า การขย ายวงเงิ นเพิ่มในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐไปอีก 3 เดือน

ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รั ฐบ าลมอบให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในสินค้ าอุปโภค บริโภค ขอย้ำว่าวงเงิ นที่ได้รับ ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารั ฐ ที่รับชำระค่าสินค้ าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

หรือร้านค้ าที่รับชำระเงิ นผ่านแอพฯ ถุงเงิ นประชารั ฐ

หากมีข้อสงสั ยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02-270-6400 ในวันเวลาราชการ

ขอบคุณ กรมบัญชีกลาง