อย่ าลืมลงรับเงิ นว่างงานผ่านแอพพลิเคชั่น

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ประกันสังคมเตรียม เปิ ดลงทะเบี ยนรับเงิ นว่างงานเพราะ CV19 รอบใหม่ ผ่านแอพพลิเคชั่น

คาดเปิ ดลงทะเบี ยนได้ในต้นเดือน ม.ค. นี้ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังค ม

กล่าวถึงมาตรการเยี ยวย าผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก CV19 รอบใหม่ ว่า

หลังจาก ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทร วงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเห ตุสุดวิสั ยอันเกิ ดจาก CV19

โดยผ่านความเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา

ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาข้อกฎหมายจากสำนักงานคณะกร รมการกฤษฎีกา

เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ผู้ที่จะได้รับเงิ นทดแทนการว่ างงานตามร่างกฎกระทร วงดังกล่าว

คือลู กจ้ างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศล๊อกดาวน์ให้หยุดกิจการไ ม่ให้ทำงานตามคำสั่ งของรั ฐ

จะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่ างงานจากเห ตุสุดวิสั ย อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง (ฐานเงิ นเดือนไ ม่เกิน 15,000 บาท)

ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 19 ธ.ค.2563 กำหนดไ ม่เกิน 90 วัน

ขณะนี้สำนักงานประกันสังค มได้เตรียมแผนการลงทะเบี ยน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิ นได้รวดเร็ว

โดยถอดบทเรียนจากการจ่ายเงิ นเยี ยวย าครั้งก่อน ที่พบปัญห าอุปสร รคส่งผลให้การจ่ายเงิ นเกิ ดความล่ าช้า

เช่น ลู กจ้ างขึ้นทะเบี ยนแล้วแต่นายจ้ างไ ม่ยื่นยืนยันสิทธิ อย่ างไรก็ตาม ระเบี ยบกฎหมายนายจ้ างและลู กจ้ างต้องยื่นข้อมูลทั้งสองส่วน

จึงอย ากให้นายจ้ างเป็นผู้รวบข้อมูลรายชื่อลู กจ้ าง และจำนวนวันที่หยุ ดงาน

ขณะเดียวกันให้ของลู กจ้ างยืนยันสิทธิและยื่นข้อมูลบัญชีเงิ นฝากธนาคารยื่นเข้าระบบในคราวเดียวกัน

และครั้งนี้จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนผ่านแอพพลิเคชั่น โดยไ ม่ต้องเดินทางมายื่นเอกส ารที่สำนักงานประกันสังค ม

อย่ างไรก็ตาม ยังสามารถลงทะเบี ยนขอรับเงิ นวิธีเดิมได้ แต่ขอให้นายจ้ างรวบข้อมูลทั้งในส่วนของนายจ้ างกับลู กจ้ างยื่นในคราวเดียวกัน

โฆษกสำนักงานประกันสังค ม ยืนยันว่า สำนักงานประกันสังค มพร้อมจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่ างงานจากเห ตุสุดวิสั ย

และขณะนี้ได้เตรียมแผนการลงทะเบี ยนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่จะเปิดลงทะเบี ยน

คาดว่าจะเปิดลงทะเบี ยนรับเงิ นได้ประมาณต้นเดือน มกราค ม 2564 นี้

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์