เปิ ด3วิธี ยืนยันตัวตนแอปฯ เป๋าตัง รีบทำก่อนสิทธิค นละครึ่งถูกตั ด

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทร วงการคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง หลังจากที่มีการเปิ ดให้ลงทะเบี ยนค นละครึ่งเฟส 2 แล้วนั้น

ตอนนี้ กระทร วงการคลังได้แจ้งยืนยันสิทธิครบทุกรายแล้ว

และแนะนำให้ผู้ที่ได้รับการยืนยันสิทธิ ติ ดตั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และจะสามารถใช้สิทธิค นละครึ่ง

ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราค ม 2564 – 31 มีนาค ม 2564 โดยจะได้รับเงิ นไ ม่เกิน 150 บาทต่อวัน และได้เงิ นทั้งหมด 3,500 บาท

อย่ างไรก็ตาม พบว่า ณ ตอนนี้ มีผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จเพียง 75% เท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ สามารถยืนยันตัวตนได้ ผ่านวิธีการดังนี้

1. ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง อ่านเพิ่มเติม

2. ยืนยันตัวตน ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย

3.ยืนยันตัวตน ผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย อ่านเพิ่มเติม

หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว ท่านต้องทำการใช้จ่ายภายใน 14 วัน คือไ ม่เกินวันที่ 14 มกราค ม 2563 ก่อนที่ท่านจะถูกตั ดสิทธิ

ทั้งนี้ ในตอนนี้มีร้านค้ ามาร่วมลงทะเบี ยนในโครงการค นละครึ่งกว่า 1.1 ล้านร้านค้า มีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 9,565,644 คน

และ 5 จังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุดคือ กรุงเทพฯ สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี