บัตรค นจ นเพิ่มเงิ นให้3เดือน ใครได้บ้ าง เข้าวันไหน กำหนดชัดเจนแล้ว

ข่าวบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐล่ าสุด 29 ธ.ค. 63 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ตามที่คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทร วงการคลังดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2

โดยเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนวนประมาณ 14 ล้านคน

ให้เป็นค่ าซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ)

จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราค มถึงมีนาค ม 2564 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้ นสุดในเดือนธันวาค ม 2563

กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมการเพิ่มวงเงิ นดังกล่าว เพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิได้ใช้สิทธิวงเงิ นในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐอย่ างต่อเนื่อง

โดยกำหนดเพิ่มวงเงิ นจำนวน 500 บาท เข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ในทุกวันที่ 1 ของเดือนมกราค มถึงมีนาค ม 2564

โดยผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่มีรายได้ไ ม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บาท/เดือน

และผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บาท/เดือน อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวย้ำว่า การขย ายวงเงิ นเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐไปอีก 3 เดือน

ถือเป็นของขวัญ ปีใหม่ที่รั ฐบ าลมอบให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในสินค้าอุปโภค บริโภค

และขอย้ำว่า วงเงิ นที่ได้รับไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารั ฐที่รับชำระค่าสินค้ าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

หรือร้านค้าที่รับชำระเงิ นผ่านแอพฯ ถุงเงิ นประชารั ฐ หากมี ข้อสงสั ย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center

กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ