เตรียมรับเงิ น3,500 เข้าแอพฯเป๋าตังแล้ว

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 สำหรับความคืบหน้ าโครงการ ค นละครึ่ง ระยะที่ 2 หรือ โครงการค นละครึ่ง เฟส 2

ที่เปิ ดให้ประชาชนเข้าร่วมโค รงการเพิ่มเติมอีก 5 ล้านสิทธิ์ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา

โดยผู้ได้รับสิทธิ์ค นละครึ่ง เฟส 2 เรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงิ น 3,500 บาทผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง

ในวันที่ 1 ม.ค.2564 และจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 ถึง 31 มี.ค.2564

เงื่อนไขสามารถใช้จ่ายสูงสุดไ ม่เกินวันละ 150 บาท

โดยรั ฐบ าลจะช่วยจ่าย 50 % สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม / สินค้าทั่วไป

ที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่ง ยกเว้นสลากกินแบ่งรั ฐบ าล เครื่องดื่มและบริการ

ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ค นละครึ่งเฟส 1 และได้รับเงิ น 3,000 บาทไปแล้ว

เมื่อกดปุ่มยืนยันเข้าร่วมโคร งการ คนละครึ่ง เฟส 2 ในแอพฯเป๋าตังแล้ว ในวันที่ 1 ม.ค.2563

ก็จะได้รับเงิ นเพิ่มอีก 500 บาท ผ่านแอพฯ เป๋าตัง

สามารถใช้จ่ ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 ถึง 31 มี.ค.2564