เคาะแล้ว คลังพร้อมโอนเงิ นประกันข้ าวรอบที่8

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกร รมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง

และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 8

โดยมีมติจ่ายเงิ นส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64

ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 21-27 ธ.ค. 2563 จำนวน 5 ชนิด

สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว

ซึ่งเป็นการจ่ายชดเชย 8 งวดติดต่อกัน เพราะข้าวเปลือกทุกชนิดยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้

โดยผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันกับราคาที่ประกันรายได้

พบว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 12,535.37 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 2,464.63 บาท,

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 11,993.99 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 2,006.01 บาท,

ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตลาดอยู่ตันละ 9,438.99 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 561.01 บาท,

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 10,747.77 บาท

มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 252.23 บาท

และข้าวเปลือกเหนียว ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 11,446.63 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 553.37 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนจะได้รับเงิ นส่วนต่างสำหรับงวดที่ 8 ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 34,504.82 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 32,096.16 บาท,

ข้าวเปลือกเจ้า 16,830.30 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 6,305.75 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 8,853.92 บาท

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด

ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไ ม่เกิน 14 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไ ม่เกิน 30 ตัน

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

อย่ างไรก็ดี รั ฐบ าลยังโครงการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้ค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน

โครงการสินเชื่ อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร สหกรณ์เสี ยดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน

และโครงการชดเชยดอกเบี้ ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก

ชดเชยดอกเบี้ ยให้ผู้ประกอบการ 3% เป้าหมาย 4 ล้านตัน ช่วยเหลือคู่ขนานกับโครงการประกันรายได้