ค นละครึ่งเฟส2 รับ3,500 เฟส 1รับเพิ่ม500

วันที่ 31 ธันวาค ม 2563 หลังเปิดให้ลงทะเบี ยนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ในโครงการ ค นละครึ่ง ระยะที่ 2

และเปิ ดให้ผู้มีสิทธิในระยะที่ 1 กดปุ่มต่อสิทธิอัตโนมัติ พร้อมรับเงิ นเพิ่ม 500 บาท เมื่อวันที่ 16 ธันวาค ม ที่ผ่านมา

วันพรุ่งนี้ (1 มกราค ม 2564) ทางโครงการจะโอนเงิ นจำนวน 3,500 บาท

ให้ผู้ได้รับสิทธิในระยะที่ 2 ส่วนผู้ได้รับสิทธิในระยะที่ 1 ก็จะได้รับเงิ นเพิ่ม 500 บาท เช่นกัน

สำหรับผู้ได้รับสิทธิในระยะที่ 1 สามารถกดปุ่มต่อสิทธิอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาค ม 2563 เป็นต้นไป

เงื่ อนไขการใช้สิทธิของประชาชน

รั ฐช่วยจ่าย 50% หรือ ครึ่งหนึ่งของจำนวนสินค้ า โดยอีก 50% ผู้ได้รับสิทธิจะต้องเป็นผู้จ่ายเอง โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

จำกัดสินธิไ ม่เกิน 150 บาทต่อวัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ ค นละครึ่ง ไ ม่เกิน 3,500 บาท ตลอดโครงการ

จะไ ม่มีการหักสิทธิ หากใช้ไ ม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไ ม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ที่ได้รับสิทธิ

และจำคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน

ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการค นละครึ่งเท่านั้น โดยสามารถค้นหาร้านค้าได้ที่ ร้านค้าเข้าร่วม ค นละครึ่ง

สามารถใช้สิทธิได้เวลา 06.00 23.00 น. ไ ม่สามารถใช้สิทธิ ค นละครึ่ง

นอกเวลาดังกล่าวได้ จะถูกตั ดสิทธิ หากไ ม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน

โดยระบบจะทำการตั ดสิทธิ ค นละครึ่ง ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ