บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ วันนี้เงิ นเข้าแล้ว

จากกรณีที่มติคณะรั ฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ได้อนุมัติเห็นชอบให้กระทร วงการคลัง ขย ายโครงการ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อสำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนวน 500 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน

โดย กรมบัญชีกลาง กระทร วงการคลัง เริ่มโอนเงิ น 500 บาทวันนี้ (1 ม.ค.64) เป็นวันแรก

สำหรับสิทธิผู้ได้รับบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ มีรายละเอียดดังนี้ เป็นผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจำนวน 14 ล้านคน ได้รับเงิ นรวม 1500 บาทแบ่งเป็นระยะเวลา 3 เดือน

แบ่งจ่ายตั้งแต่ทุกวันที่ 1 ของเดือนเริ่มตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. วงเงิ นดังกล่าวไม่สมทบเหมือนโครงการค นละครึ่ง ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยความคืบหน้ าล่าสุดว่า

กรมบัญชีกลาง เตรียมความพร้อมการเพิ่มวงเงิ นจำนวนดังกล่าวไว้แล้วเพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิได้ใช้สิทธิวงเงิ นในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐอย่ างต่อเนื่อง

กำหนดเพิ่มวงเงิ น 500 บาท เข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ในทุกวันที่ 1 ของเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564 หลักเกณฑ์ ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ คือ

ผู้ที่มีรายได้ไ ม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บาทต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ (200บวก500) รวมเป็น 700 บาทต่อเดือน

การขย ายวงเงิ นเพิ่มในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน

ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รั ฐบ าลมอบให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในสินค้ าอุปโภค บริโภค อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ระบุ ทั้งนี้ สำหรับวงเงิ นที่ได้รับนั้นไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

การใช้จ่ ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารั ฐที่รับชำระค่าสินค้ าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

หรือ ร้านค้ าที่รับชำระเงิ นผ่านแอพฯ ถุงเงิ นประชารั ฐ

หากมีข้อสงสัยติ ดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02-270-6400 ในวันเวลาราชการ

ขอบคุณ ฐานเศร ษฐกิจ