รู้กันยัง เดือนมกราค ม64เงิ นเข้า 4เด้ง

สำหรับท่านที่รายได้น้อยวันนี้มาดู วิธีเช็ คสิทธิ์บัตรค นจนประจำเดือนมกราค ม 64

โดยท่านจะได้รับเงิ นช่วยเหลืออะไรบ้ าง ซึ่งแต่ละสิทธิจะมีการโอนเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรค นจน ที่แตกต่างกันไป

โดยจะมีวันไหนบ้ างที่รั ฐบ าลจะทำการโอนเงิ นเข้าบัญชีท่านกัน

หรือหากมีข้อสงสั ยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงิ นได้ที่ Call Center บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 08.30-17.30 น.

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีรายได้ไ ม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ 300 บาท/เดือน

และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ 200 บาท/เดือน

โดยและขอย้ำว่า วงเงิ นที่ได้รับ ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารั ฐที่รับชำระค่าสินค้ าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

หรือร้านค้ าที่รับชำระเงิ นผ่านแอพฯ ถุงเงิ นประชารั ฐ และเมื่อเร็วๆนี้ทางด้านรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาววิลาวรรณ พย าน้อย ที่เป็นโฆษกกรมบัญชีกลาง

ได้เปิดเผยว่า ตามที่คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่ม เบี้ยผู้ที่ไ ม่สามารคช่วยเหลือตัวเองได้ เป็น 1000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันย ายน 2564

โดยเ บี้ยผู้ที่ไม่สามารคช่วยเหลือตัวเองได้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน)

และผู้ที่ไ ม่สามารคช่วยเหลือตัวเองได้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเบี้ยผู้ที่ไ ม่สามารคช่วยเหลือตัวเองได้เพิ่ม 200 บาท/เดือน

โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน

สำหรับ ผู้ที่ไ ม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไ ม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะไ ม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม

ยังคงได้รับเบี้ยผู้ที่ไ ม่สามารคช่วยเหลือตัวเองได้ 800 บาท/เดือน ตามเดิม นั้น ในเดือนพฤศจิกายน 2563

กรมบัญชีกลางได้โอนเบี้ ยผู้ที่ไ ม่สามารคช่วยเหลือตัวเองได้เข้าบัญชีตามสิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

สำหรับในส่วนของผู้ที่ไ ม่สามารคช่วยเหลือตัวเองได้ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จะได้รับเบี้ยผู้ที่ไ ม่สามารคช่วยเหลือตัวเองได้เพิ่มเติม 200 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ในวันที่ 22 มกราคม 2563

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ ยผู้ที่ไ ม่สามารคช่วยเหลือตัวเองได้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐในเดือนต่อ ๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน

โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 หากมีข้อสงสัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

วันที่ 1 มกราคม 2563

เงิ นสำหรับซื้อของสินค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ผู้รับเงิ น : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

เงิ นค่ารถโดยส ารสาธารณะ (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ผู้รับเงิ น : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ แบ่งเป็น

1.ค่าโดยส ารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยส ารด้วยระบบ e-Ticket)

2.ค่าโดยส ารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 3.ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

เงิ นลดซื้อก๊าซหุงต้ม

ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรั ฐบ าลแจกให้ผู้ถือบัตรค นจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน

โดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไ ม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตั ดยอดเงิ นส่วนนี้ไป

วันที่ 15 มกราคม 2563

เงิ นคืนภาษี 5%

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่เติมเงิ นเข้าบัตร แล้วใช้เงิ นจากบัตรรูดซื้อสินค้ าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารั ฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ

ที่จดทะเบี ยนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรั ฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ซึ่งเงิ นส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ

ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงิ นเข้าบัตรค นจน แล้วใช้จ่ายเงิ นซื้อของจะได้รับเงิ นภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น

จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท

จ่ายผ่านบัตรฯ 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 25 บาท

จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บาท

วันที่ 18 มกราคม 2563

ค่าไฟฟ้า ไ ม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

คือการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่ าน้ำประปา โดยจะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันย ายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้รับเงิ น : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไ ม่เคยลงทะเบี ยน สามารถลงทะเบี ยนได้ที่นี่

การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th

เว็ บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th

ค่าน้ำประปา ไ ม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

คือการต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไ ม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันย ายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้รับเงิ น : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์เรียบร้อย

โดยทั้ง 2 สิทธิ์นี้ เป็นโครงการที่มีการต่อระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ตุลาคม 2563-กันย ายน 2564

รวมระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน วันที่ 22 มกราคม 2563

เบี้ ยความพิ ก า รเพิ่มเติม 200 บาท

ผู้พิก า รที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) และผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

และมี บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน

โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิก า รเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐในเดือนต่อ ๆ ไป

ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันย ายน 2564

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง

หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ