ธ.ออมสิน แค่มีบัตรให้เลย 30,000 ผ่อนเพียง1,000ไ ม่ต้องมีค นค้ำ

ตอนนี้มีสินเชื่ อสะดวกสบายเป็นบัตรกดเงิ นสดเงิ นให้กู้ยืมยืมเงิ น จากธนาคารออมสิน ในชื่อ People Card นั้นเป็น

บัตรกดเงิ นสด สินเชื่ อหมุนเวียนให้กู้ยืมเงิ น เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอุปโภค บริโภค

ตามความต้องการเเละยัง พิเศษมากๆ คือ ไ ม่ต้องมีหลักทรัพย์ ในการมาค้ำประกัน

เเละไม่ต้องมีคนมาค้ำประกัน อีกด้วย มีวงเงิ นให้กู้ ได้สูงสุด ที่ 30,000 บาท คนที่มี

เงิ นเดือนน้อย อย ากจะขอกู้ เพียงมีเงิ นเดือนไ ม่ต่ำกว่า 7000 บาท ก็สมัครได้เเล้ว

มีอัตรา ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม กรณีที่ ผิ ดนัดชำระหนี้ รวมกัน สูงสุด ที่ไ ม่เกิน ร้อยละ 28 ต่อปีซึ่ง

วงเงิ น ของบัตร กดเงิ น หรือ วงเงิ น ให้ยืม เงินสด จากธนาคารออมสินนั้น

ให้วงเงิ น สูงสุดที่ 5 เท่า ของรายได้ เฉลี่ยเดือน 6 เดือน ขึ้นไป

เอกส ารที่ใช้สมัครบัตร

ผู้ที่มี รายได้ ประจำ ประกอบไปด้วย

1.สำเนา บัตร ประชาชน หรือ สำเนา บัตรข้าราชการ ของผู้ที่มาขอ กู้ ยืมเงิ น

2.สำเนา ทะเบี ยนบ้ าน ต้นฉบับ สำเนา สลิป เงิ นเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนา หนังสือรับรองเงิ นเดือน Statement หรือ สำเนา บัญชี เงิ นเดือน ย้อนหลังที่ 3 เดือน

3.หน้า สมุด บัญชี ของผู้ที่มาขอ เงิ นให้กู้ยืม ระบุชื่อ เเละ เลขที่ บัญชี

อาชีพอิสระ หรือ เจ้าของกิจการ เอกส ารที่จะต้องเตรียมคือ

1.สำเนา บัตร ประชาชน

2.เอกส าร เเสดงการดำเนิน ธุรกิจ มาเเล้ว ไ ม่ต่ำกว่า 1 ปี

3.ต้นฉบับ / สำเนา เอกส าร เเสดงรายได้ ย้อนหลังที่ 6 เดือน หรือ เอกส ารเเสดง การเสีย ภาษีเงิ นได้ หรือ เอกส าร อื่นๆ

4.Statement หรือ สำเนา บัญชี ธนาคาร ในนาม ผู้ที่สมัคร ขอ เงิ นให้กู้ยืม ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมกับ หน้ าสมุด บัญชี ที่ ระบุชื่อ เเละ เลขที่ บัญชี

บัตรกด เงิ นสด ออมสิน กี่วัน ถึงจะอนุมัติ

จากการหาข้อมูล พบว่า บัตรกด เงิ นสด ออมสิน ใช้เวลา ในการ อนุมัติวงเงิ น เฉลี่ยที่ ประมาณ 1 เดือน ขึ้นไป

สามารถติ ดต่อ ขอทำบัตรกดเงิ นสด People Card ได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเ ทศ