บูชาให้ถูก ท้าวเว สสุวรรณ เสริมโช คล าภป้องกันภั ย

บทส ว ดบูชา ท้าวเวสสุวร รณ เสริมโช คล าภ ถูกวิ ธี ป้องกันภั ย

สำหรับใครที่กำลัง๑วงต ก หรือโดนสิ่งลี้ลับร บกวน แนะนำให้คุณลองสวด คาถาบูชาท้าวเว สสุวรรณ

แล้วปฎิบัติต ามวิธีการส วดคาถาบูชา และแนะนำดีที่เรานำมาฝากกันนี้

เพื่อเสริมโช คล าภ ขจัดอุปสร รค กันคุณไ สยและภู ติผี แล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในทางที่ดีขึ้นค่ะ

เราอาจเคยเห็นได้ยินคว ามเชื่ටเ รื่ อ ง ท้าวเวสสุวร รณ

ว่ามีอิทธิฤnธิ์ในการขับไ ล่ภู ตผีปีศ าจทั้งหล า ย หรืออาจเคยเห็นคุณย่ าคุณย ายนำรูป ท้าวเวสสุวรรณ มา

แขวนไว้เหนือเปลเ ด็ กอ่อน แถมบ้ างก็ว่า ท้าวเวสสุวร รณ เป็นเทพแห่งความร่ำร ว ย จนอ ดสงสัยไ ม่ได้ว่า จริง แล้ว

ท้าวเวสสุวรรณ คือใคร วันนี้กระปุกจะพาเพื่อน ไปหาคำตอบกัน

ท้าวเวสสุวร รณ ท้าวเวสสุวัน หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า ท้าวกุเวร ถ้าในพระพุทธศาสนาจะเรียก

ท้าวไพสพ เป็นอธิบดีแห่งอสู ร หรือเจ้าแห่งภู ตผีปีศ าจทั้งหล า ย

โดย ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบ าลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์

สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือมีอสู ร รา กษส และภู ตผีปีศ าจเป็นบริวาร

ว่ากันว่าอาณาเขตที่ ท้าวเว สสุวร รณ ปกครองนั้นใหญ่มหาศาลมาก

และ ท้าวเวสสุวร รณ ยังเป็นหัวหน้ าของท้าวจตุโลกบ าลทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย

พระอินทร์ ท้าวธตรฐ ปกครองโลกด้านทิศตะวันออ ก พระยม ท้าววิรุฬหก ปกครองโลกด้านทิศใต้ และ พระวรุณ ท้าววิรูปักษ์ ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก

และเพราะ ท้าวเวสสุวร รณ เป็นเจ้าแห่งอสู ร คนโบราณจึงมักทำรูป ท้าวเวสสุวร รณ แขวนไว้เหนือเปลเด็ กอ่อน เพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันภูตผีปีศ าจไ ม่ให้ม าร

รบกวนเ ด็ กเล็กได้ และนิยมทำผ้ายันต์รูป ท้าวเวสสุวร รณ รวมทั้งจำหลักรูป ท้าวเวสสุวร รณ ไว้ที่มีดหมอของสั ปเห ร่อ

เพื่อ กำราบวิ ญญ าณ และยังมีผู้พกพารูป ท้าวเวสสุวร รณ หรือทำเป็นเครื่องรางของขลัง ป้องกันภั ยจากวิ ญญ าณอีกด้วย

ถ้าหากจะพูดถึง เจ้า หรือ นายแห่งภู ตผีปีศ าจทั้งหล า ยแล้ว เรามักจะเอ่ยนาม ท้าวเวสสุวัณ หรือที่พราหมณ์เรียกกันว่า ท้าวกุเวร

และทางพุทธเรียก ท้าวไพสพ ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นล่างสุดของฉกามาพจร ชื่อสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาภูมิ

รูปร่ า งหน้ าต าของ ท้าวเวสสุวร รณ ท้าวเวสสุวัณ จะเป็นที่คุ้นเคยในบ้ านเราเป็นอย่ างดี

คือ เป็นรูปยักษ์ถือตะบองขนาดใหญ่ ด้วยท่านเป็นเจ้าแห่งอสู ร รา กษส และภู ตผีปีศ าจ คนโบราณจึง

มักทำ รูปท้ าวเวสสุวร รณ แขวนไว้เหนือเปลเด็ กอ่อน เพื่อป้องกันไ ม่ให้ภู ตผีปีศ าจมารบก วนเด็ กเล็ก และนิยมทำ ผ้ายันต์รูปท้ าวเวสสุวร รณ