เปิ ดวันเงิ นเข้า บัตรค นจนเพิ่มเงิ นให้ด้วย

ในปี 2564 ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐยังคงได้รับวงเงิ นช่วยเหลืออย่ างต่อเนื่อง

โดยในเดือนมกราค ม 2564 จะได้รับเงิ นช่วยเหลือเดือนละ 500 บาท

จากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2

พร้อมทั้งเงิ นช่วยเหลืออื่น ๆ เหมือนเดิม แต่เงิ นจะโอนเข้าบัตรวันไหนบ้ าง มาเช็ กกันเลย

วันที่ 1 มกราค ม 2564

วงเงิ นซื้อสินค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บาท/เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิ น ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะได้รับการเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือเป็นค่าซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าฯ จำนวน 500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราค ม-มีนาค ม 2564 (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้) โดยจะได้รับเงิ นดังนี้

-กลุ่มที่มีรายได้ไ ม่เกิน 30,000 บาท ปกติได้รับ 300 บาท/เดือน เพิ่มมาเป็น 800 บาท/เดือน

-กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ปกติได้รับ 200 บาท/เดือน เพิ่มมาเป็น 700 บาท/เดือน

-ค่ารถโดยส ารสาธารณะ ผู้มีสิทธิ์รับเงิ น ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้) แบ่งเป็น

-ค่าโดยส ารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยส ารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธย า, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม)

-ค่าโดยส ารรถ บขส. 500 บาท/เดือน

-ค่าโดยส ารรถไฟ 500 บาท/เดือน

-วงเงิ นซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/3 เดือน ผู้มีสิทธิ์รับเงิ น ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องรูดบัตร EDC)

โดยเงิ นจะเข้าบัตรทุก 3 เดือน แต่หากไ ม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน 3 เดือน จะถูกตั ดยอดเงิ นไป

วันที่ 18 มกราค ม 2564

-ค่าไฟฟ้า ไ ม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

-เป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยจะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไ ม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564

-กรณีใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติ ดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน

-กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิ น 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน

หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

ผู้มีสิทธิ์รับเงิ น ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์เรียบร้อย

วิธีลงทะเบี ยน

-ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม. สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบี ยนที่การไฟฟ้านครหลวง

-ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบี ยนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าน้ำประปา ไ ม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่ง รัฐจะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไ ม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาค ม 2563 – กันย ายน 2564

ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิ น 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

ผู้มีสิทธิ์รับเงิ น ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์เรียบร้อย

วิธีลงทะเบี ยน

-ผู้ใช้ประปาใน กทม.สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบี ยนที่การประปานครหลวง

-ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบี ยนที่การประปาส่วนภูมิภาค

เงิ นช่วยเหลือ

ผู้มีสิทธิ์รับเงิ น ตามปกติผู้พิการที่ขึ้นทะเบี ยนจะได้รับการโอนเงิ นเบี้ยความ 800 บาท/เดือน เข้าบัญชีธนาคาร

อย่ างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาค ม 2563 เป็นต้นไป ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิก ารอีก 200 บาท เป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

และมีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

800 บาท โอนเงิ นเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน เงิ นเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารั ฐ

จ่ายเข้ากระเป๋าเงิ นในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซึ่งคาดว่าเงิ นจะเข้าบัญชีประมาณวันที่ 22 มกราคม

อย่ างไรก็ตาม วัน-เวลาที่แน่นอน กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่ วงหน้ าอีกครั้

ทั้งนี้ วันที่ระบุดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นโอนเงิ นของแต่ละรายการ

ซึ่งบางคนอาจจะได้รับเงิ นหลังจากนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงิ นได้ที่ Call Center บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ