อนุมัติแล้ว เพิ่มเงิ นช่ วยเหลือเป็น15,000

วันที่ 2 มกราคม 2563 ได้รับรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ได้โพสต์เกี่ยวกับการคล อดบุ ตร ระบุว่า ผู้ประกันตนตั้งคร รภ์ ประกันสังคมเพิ่มค่ าคลอดบุตรเป็น 15000 บาท ค่าตรวจและฝากคร รภ์ 1500 บาท

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า

ตามประกาศคณะกร รมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังค ม

เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับผู้ประกันตน

โดยปรับเพิ่มค่าฝากคร รภ์ 5 ครั้ง รวมเป็นเงิ น 1500 บาท (เดิม 3 ครั้ง 1000 บาท)

โดยให้สิทธิหญิ งอายุครรภ์ไ ม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไ ม่เกิน 500 บาท อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์แต่ไ ม่เกิน 20 สัปดาห์

จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไ ม่เกิน 300 บาท อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์แต่ไ ม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไ ม่เกิน 300 บาท

อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์แต่ไ ม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไ ม่เกิน 200 บาท อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป

จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไ ม่เกิน 200 บาท เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน

หรือคู่สมรสที่ตั้งครรภ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจอย่ างสม่ำเสมอ เพื่อให้การคลอดเป็นไปอย่ างราบรื่น

พร้อมกันนี้ ยังมีการปรับเพิ่มค่ าคล อดบุตรเป็น 15000 บาท (เดิม 13000 บาท)

ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไ ม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยผู้ประกันตนไปคลอดบุตร ที่โรงพย าบ าลใดก็ได้

สามารถเบิกค่ าคลอดบุตรเหมาจ่ายจากสำนักงานประกันสังค มในอัตราใหม่จำนวน 15000 บาท

อีกทั้งเงิ นสงเคร าะห์การหยุ ดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน ไ ม่เกิน 2 ครั้ง

สำหรับผู้ประกันตนชายที่มีภริย าจดทะเบี ยนสมรสหรือหญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริย าแต่มิได้จดทะเบี ยนสมรสจะได้รับเฉพาะเงิ นค่าคล อดบุตรเหมาจ่าย จำนวน 15000 บาท

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้แล้ว ตั้งแต่ 1 มกราค ม 2564 นี้เป็นต้นไป

โพสต์ดังกล่าว

ข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์