ประกันสังค ม เพิ่มสิทธิ4ข้อ

สำนักงานประกันสังค ม กระทร วงแร งงาน เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นของขวัญปีใ หม่ 2564 แก่ผู้ประกันตน

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 มกราค ม 2564 เป็นต้นไป สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมีดังต่อไปนี้

1.ปรับเพิ่มเงิ นสงเคร าะห์บุตร ให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิ ดจนถึง 6 ปี

ให้มีสิทธิได้รับเงิ นเพิ่มจาก 600 บาท เป็น 800 บาทต่อคน

โดยจ่ายคร าวละไ ม่เกิน 3 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตร

โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราค ม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับระยะการจ่ายเงิ นกรณีสงเคร าะห์บุ ตร ผู้ประกันตนจะได้รับเงิ นสงเคร าะห์บุตรที่ปรับเพิ่มของงว ดเดือนมกราค ม 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

2.ปรับลดเงิ นสมทบฝ่ายนายจ้ าง และฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือร้อยละ 3

และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ 278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราค ม – มีนาค ม 2564)

เพื่อช่วยเหลือนายจ้ าง และผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์ทางเศร ษฐกิจ

3.ปรับเพิ่มค่าคล อดบุตรเป็น 15,000 บาท (เดิม 13,000 บาท)

ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกร รมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังค ม

โดยความเห็นชอบของคณะกร รมการประกันสังค ม

เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุ ขภ าพและป้องกันโร คสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประส บอันตร ายหรือไ ม่สบายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2563

4.ปรับเพิ่มค่าฝากครรภ์ เป็น 5 ครั้ง รวมเป็น 1,500 บาท (เดิม 3 ครั้ง 1,000 บาท) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราค ม 2564 เป็นต้นไป

5.เห็นชอบร่างกฎกระทร วงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเห ตุสุดวิสั ย

กำหนดให้ลู กจ้ างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเห ตุสุ ดวิสัย

และหน่วยงานของรั ฐสั่ งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบา ด ของโร คติดต่ออันตร ายตามกฎหมายว่าด้วยโร คติ ดต่อ

เป็นผลกระทบให้ลู กจ้ างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไ ม่ได้ทำงาน และไ ม่ได้รับค่าจ้ างในระหว่างนั้น

โดยให้ลู กจ้ างดังกล่าวซึ่งไ ม่ได้รับค่ าจ้ างดังกล่าว มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่ างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่ าจ้ างรายวัน

โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่รั ฐบ าลหรือหน่วยงานของรั ฐ สั่ งปิดพื้นที่

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทินมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเห ตุสุดวิสั ย ทุกครั้งรวมกันไ ม่เกิน 90 วัน

สำนักงานประกันสังค ม กระทร วงแร งงาน เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นของขวัญปีใ หม่ 2564 แก่ผู้ประกันตน

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราค ม 2564 เป็นต้นไป