เอกช นเสนอรั ฐบ าล เพิ่มเงิ นค นละครึ่ง เป็น5,000

วันที่ 3 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมา นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกร รมแห่งประเท ศไทย(ส.อ.ท.)

กล่าวถึงกรณีสถ านก ารณ์การแพร่รอบใหม่ ว่า สิ่งที่น่ากังวลคืออาจมีคนต กงานเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก จากธุรกิจที่ต้องปิดกิจการ

มีการล็อกดาวน์ตามคำสั่ งรั ฐ หรือได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเม้นต์

คล้ายช่วงระบ าดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ขณะที่ภาคท่องเที่ยวยังอยู่ในภาวะย ากลำบ าก ส่อต กงานจำนวนมากอีกครั้ง

รั ฐบ าลควรเร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพื่อประคองสถ านก ารณ์ อาทิ อาจเพิ่มวงเงิ นให้กับโครงการค นละครึ่งเฟส 2

หรือออกโครงก ารค นละครึ่งเฟส 3 ขึ้นมาใหม่ โดยขย ายวงเงิ นจาก 3,500 บาท เป็น 5,000 บาท ในช่วง 3 เดือน

หรือเพิ่มระยะเวลาโครงการที่กำหนดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาค ม 2564 เพื่อให้เศร ษฐกิ จยังขับเคลื่อนไปได้ นายสุพันธุ์กล่าว

นายสุพันธุ์ กล่าวว่า ในสถานก ารณ์ที่ไทยต้องเผชิญกับการแพร่กระจ ายรอบใหม่ ที่อาจรุ นแร งขึ้น ส่วนตัวยังคงเสนอให้รั ฐบ าลกู้เงิ นเพิ่ม 1-2 ล้านล้านบาท

จากปัจจุบันรั ฐบ าลกู้แล้ว 1 ล้านล้านบาท เพื่อความอุ่นใจ เพราะสถ านก ารณ์ไ ม่แน่นอน อาจลุ กล าม เอกชนห่วงเรื่องนี้มาตลอด

การมีเงิ นอยู่ในมือที่มากพอเพื่อใช้แก้ปัญห าย่อมดีกว่าเงิ นไ ม่พอ ขณะที่ดอกเบี้ยในเวลานี้ค่อนข้างถูก

หากกู้มาแล้วไ ม่ใช้ดอกเบี้ ยที่เกิ ดขึ้นก็ไ ม่ได้เป็นภาระมากนัก

นายสุพันธุ์ กล่าวว่า คณะกร รมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) ประกอบด้วย ส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเท ศไทย และสมาคมธนาคารไทย

เคยคาดก ารณ์ช่วงเดือนธันวาค ม 2563 ว่าเศร ษฐกิจไทยปี 2564 จะเติบโตที่ระดับ 2-4% แต่ล่าสุดจากสถานก ารณ์ที่กลับมาแพร่

กกร.จะประชุมวันที่ 6 มกราค มนี้ คาดว่าจะทบทวนและคงปรับตัวเลขลดลงกว่าเดิม

ส่วนที่รั ฐบ าลคาดก ารณ์ไว้ระดับ 4-4.5% มองว่าไ ม่น่าถึง ถ้าดูจากสถ านก ารณ์ที่เป็นอยู่

ขอบคุณ มติชนออนไลน์