ชงประกันสังค มคืนเงิ นสมทบบ างส่วน

ล่าสุด รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน หารือร่วม กลุ่มขอคืนไ ม่ได้ขอทาน

ในกรณียื่นข้อเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังค มคืนเงิ นสมทบชราภาพ

เพื่อบรรเทาความเดื อดร้ อนของผู้ประกันตนจากสถานก ารณ์CV ขณะที่ รมว.แร งงาน เผย

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดของกฎหมายและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อหาจุดที่ลงตัวร่วมกัน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน ให้การต้อนรับตัวแทนผู้ประกันตนในนามเครือข่าย

กลุ่มขอคืนไ ม่ได้ขอทาน ในโอกาสเข้าพบรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน เพื่อยื่นข้อเรี ยกร้ องให้สำนักงานประกันสังค ม

ทำการคืนเงิ นสมทบชราภาพเพื่อบรรเทาความเดื อดร้ อนของผู้ประกันตนจากสถ านก ารณ์CV

การพูดคุยใน ห้องประชุมกลุ่มงาน แร งงานสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารกระทร วงแร งงาน

โดย รมว.แร งงาน กล่าวว่า แนวทางที่ทำได้ตอนนี้ผมพย าย ามได้ให้สำนักงานประกันสังค มไปศึกษารายละเอียดกฎหมาย

เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังค มให้เปิดช่องกู้เงิ นค้ำประกัน สินเชื่ อซึ่งทุกอย่ างต้องทำตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามระเบี ยบแบบแผน

ให้มีจุดที่ลงตัว ถูกต้องตามกฎหมาย และจะแจ้งความคืบหน้ าให้ได้รับทราบเป็นระยะ

นายสุชาติ กล่าวกับแร งงานว่า

ขอให้ทุกคนใจเย็น และอดทน ทั้งนี้ผมจะพย าย ามหาแนวทางที่สมดุลและเหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทำได้

ฉะนั้นขอให้มั่นใจและเชื่ อใจ ซึ่งขณะนี้ผมได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแก้ไขปัญห าของผู้ใช้แร งงานขึ้นมาโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ ในส่วนของนายจ้ าง สถานประกอบการ ได้มีการช่วยเหลือไปแล้ว

โดยให้กู้จากธนาคารที่ร่วมโครงการ ซึ่งได้เตรียมเงินไว้ 3 หมื่นล้านบาท

ขณะนี้ปล่อยไปได้ 63 กิจกร รม สามารถรักษาการจ้ างงานไว้ได้กว่า 8 พันคน ซึ่งเป็นแค่เพียง 1 % เท่านั้น

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์