กรุงไทย ประก าศปิ ด2สาขา

เพจ ธนาคารกรุงไทย Krungthai Care ได้แจ้งเห ตุก ารณ์พบพนักงานใน จ.ระยอง 4 ราย

โดยระบุว่า รายแรก สาเห ตุการติ ดเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 พนักงานธนาคารสำนักงานเขตระยอง

ได้ไปออกกำลังกายในฟิตเนสแห่งหนึ่ง โดยเข้า Class เดียวกับ Trainer ที่ตรวจพบCV

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 63 จึงได้ไปตรวจหาเชื้ อในวันที่ 27 ธ.ค. 63 ผลตรวจพบว่า “ติ ดเชื้ อ CV”

และเข้ารับการรักษาตัวที่โร งพย าบ าล

ธนาคารจึงสืบประวัติ และให้พนักงานที่ใกล้ชิดเข้ารับการตร วจหาเชื้ อทันที ในระหว่างรอผลให้ Work From Home

โดยในวันทื่ 1 ม.ค. 64 พบว่า มีพนักงานติ ดCVเพิ่มอีกจำนวน 3 ราย

เป็นพนักงานอยู่ที่สำนักงานเขตระยองจำนวน 2 ราย และพนักงานสาขานิคมพัฒนา (ระยอง) จำนวน 1 ราย

โดยทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาตัวที่โร งพย าบาล ธนาคารจึงได้ดำเนินม าตรการดังนี้

1. มาตรการด้ านพนักงาน

พนักงานที่ใกล้ชิดกับพนักงานกลุ่มดังกล่าว ได้เข้าการตรวจ CV และยังไ ม่พบว่ามีผู้ใดติ ดCV

พนักงานที่ไ ม่มีความเสี่ ยง ให้กักตัวเพื่อสังเก ตุดูอาการจนครบ 14 วัน

รวมทั้งห้ ามพนักงานทุกคน ทุกสาขาในสังกัดสำนักงานเขตระยอง

เดินทางไปในสถานที่ ที่มีผู้คนหนาแน่น ตามคำสั่ งราชการอย่ างเค ร่งค รัด

2. มาตรการด้ านอาคารสถานที่

ปิดทำการ สาขานิคมพัฒนา (ระยอง) และสำนักงานนิคมพัฒนา (ระยอง) เพื่อทำความสะอาดและสำหรับสาขานิคมพัฒนา (ระยอง)

จะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 11 ม.ค.64 โดยจะมีพนักงานชุดใ หม่เข้ามาปฏิบัติหน้ าที่แทน

รายงานกระทร วงสาธารณสุข และธนาคารแห่งประเท ศไทยเพื่อรับทราบ