เปิ ดพื้นที่เจอฝนถล่ มหนัก

4ม.ค.63 ทางด้าน กรมอุตุฯ ได้เผยว่า บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเท ศมาเลเซีย

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวั งผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่ วมฉั บพลันและน้ำป่าไหลหล ากได้

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแร งขึ้น โดยอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป

ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมั ดระวั งและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

ควรงดออกจากฝั่งจึงขอให้ประชาชนติ ดตามประก าศจากกรมอุตุนิยมวิทย า

และสามารถติ ดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า

http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพย ากรณ์อาก าศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง