เปิ ดเงื่ อนไข บ้ านสำหรับผู้มีรายได้น้อย

เรียกได้ว่าเป็นข่ าวดีต้อนรับปีใ หม่ สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่อย ากมีบ้ าน เช็ กเงื่ อนไข ลงทะเบี ยนได้แล้ววันนี้

ทางด้านเพจเฟสบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์แจ้งข่าวดีสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วอย ากมีบ้ านเป็นของตนเอง

สามารถลงทะเบี ยนเพื่อให้การเคหะแห่งช าติ ช่วยหาบ้ านที่เหมาะสมให้ได้

ทางด้านเว็บไซต์ http://dhds.nha.co.th/

เงื่อนไขของผู้มีรายได้น้อย ต้องมีสัญช าติไทย อายุไ ม่น้อยกว่า 21 ปี

อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เลือกไ ม่น้อยกว่า 6 เดือน ไ ม่เป็นเจ้าของ

หรือกำลังทำสัญญาซื้อข ายที่อยู่อาศัย หากมีคู่สมรส ยื่นคำขอได้คนเดียว

ถ้าอาศัยอยู่ใน กทม. และปริมณฑล ต้องมีร ายได้ทั้งครอบครัวไ ม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน

ถ้าอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ต้องมีรายได้ทั้งครอบครัวไ ม่เกิน 17,000 บาทต่อเดือน

เมื่อยื่นไปแล้ว ระหว่างรอผล ถ้ารายได้และจำนวนสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนแปลง

จะต้องแจ้งเจ้าหน้ าที่ หลังจากได้สิทธิ ห้ ามขาย

หรือเปลี่ยนมือภายใน 5 ปี ผู้ที่ได้สิทธิเช่า ต้องคืนสิทธิเช่าก่อน

หากปฏิเสธบ้ านที่เจ้าหน้ าที่หาให้ 2 ครั้ง รายชื่อจะถูกปัดไปอยู่ท้ ายบัญชี

และข้อมูลที่ลงทะเบี ยนไว้ในระบบนี้ มีอายุ 180 วัน ผู้สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน การเคหะแห่งช าติ 1615