อนุมัติแล้ว เงิ นช่วยชาวน าไร่ละ500รอบ2

ความคืบหน้ า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เริ่มจ่ายเงิ นช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบ ายรั ฐบ าล

เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไ ม่เกิน 20 ไร่ หรือไ ม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน

หรือ เงิ นช่วยเหลือชาวนา ในงวดที่1 จ่ายไปแล้ว วงเงิ นกว่า 28,000 ล้านบาท

ล่าสุด เกษตรกรหลายคน ได้ตรวจสอบสถาะการโอนเงิ น ผ่านลิงค์ chongkho.inbaac.com

เมื่อ ชาวนา หลายคนได้รับเงิ นรอบที่1 ไปแล้วก็ถามหารอบ2 กันต่อ เมื่อไรจะจ่าย มีความคืบหน้ าแล้ว

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการสมาคมโร งสีข้าวไทย ในคณะอนุกร รมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2 เผยถึงความคืบหน้ าเงิ นที่รั ฐบ าลจะช่วย

เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไ ม่เกิน 20 ไร่

หรือไ ม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน ในรอบ 2 หรือ เงิ นช่วยเหลือชาวนา

นั้น ทางกระทร วงพาณิชย์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะต้องเข้าที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอีกครั้ง กล่าวคือ

แม้ว่า คณะกร รมการนโยบ ายและบริหารข้าวแห่งช าติ หรือ (นบข.)

จะอนุมัติเห็นชอบแล้วให้จ่ายไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด ไ ม่เกิน 2 หมื่นบาท

แต่ที่กระทรวงพาณิชย์ไปขออนุมัติ ครม. ในรอบแรก แค่ 500 บาท

เพราะวงเงิ นจำกัด จึงทำให้เงิ นช่วยเหลือชาวนาใน รอบ2 จะต้องเข้าที่ประชุมครม.เห็นชอบใหม่

แต่ในช่วงนี้ยังไ ม่สามารถที่จะเสนอเข้าไปที่ประชุม ครม.ใหม่ได้

เพราะรั ฐบ าลจำเป็นที่จะต้องใช้เงิ นดูแลในเรื่องการแก้ปัญห า CV19 รอบ2 ไ ม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

คาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาพอสมควร ยังไ ม่ทราบกำหนดแน่ชัด เงิ นช่วยเหลือชาวนา รอบ2

ว่าจะจ่ ายเมื่อไร คาดว่าน่าจะรอให้สถานก ารณ์CV19คลี่คล าย เพราะรั ฐบ าลต้องสำรองเงิ นไว้แก้ปัญห าการแพร่CV19ก่อน

อย่ างไรก็ดีมีปัญห าบางส่วนไ ม่มากนัก สำหรับชาวนาบางคนที่ได้เงิ นเกินจากการที่มีการผลิดพล าดในรอบที่ ธ.ก.ส.จ่ายข้าวผิ ดชนิด

พอได้รับเงิ นก็ปิดบัญชีทิ้ งทันที หรือ ได้รับเงิ นไปแล้ว 500 บาท ในรอบแรก

แล้วรีบปิดบัญชี ทันที เพราะกลั วว่า ธ.ก.ส. จะไปหักชำระห นี้ที่ติ ดห นี้กับ ธ.ก.ส. ก็อย ากจะประชาสัมพันธ์ให้ไปเปิดบัญชีใหม่

เพราะหากรั ฐบ าลมีโอนเงิ นช่วยชาวนาไร่ละ 500 บาท ในรอบ2 จะเสี ยเวลาไปเข้าไปอีก

แทนที่จะได้รับเงิ นทันที หาก ครม. เห็นชอบแล้วมีมติให้จ่าย แล้วหากเป็นอย่ างนี้ จะมีผลเสี ยในระยะย าว โครงการจะปิดไ ม่ได้

อย่ างไรก็ดีทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้ส่งผลการขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 รับทราบผลการขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีเกษตรกรขึ้นทะเบี ยนแล้ว จำนวน 4,576,586 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 60,817,850.83 ไร่

เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงิ นประกันรายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com ที่เมนู

ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ที่เปิ ดขึ้นมาให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรกับหน่วยงานของรั ฐเรียบร้อยแล้ว

เข้าไปตรวจสอบเงิ นประกันรายได้เกษตรกรของรั ฐบ าลว่าท่านมีสิทธิได้รับเงิ น และมีการโอนเงิ นเข้าบัญชีแล้วหรือไ ม่

วิธีตรวจสอบเงิ นประกันรายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1.เข้าไปที่ chongkho.inbaac.com

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เสร็จแล้วกดค้นหา

3. กรณีเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรไว้ หากได้รับการโอนเงิ นแล้วระบบจะมีการแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้ว

โดยจะมีการระบุชื่อโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ท่านได้รับสิทธิ์ /เลขที่บัญชี /วันที่โอน /สาขาธกส. / พร้อมระบุ สถานะ สำเร็จ

แต่ถ้ายังไ ม่ได้รับการโอนเงิ นประกันรายได้เกษตรกร ระบบจะขึ้นข้อมูลว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ

ต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งข้อมูลเกษตรกรรายได้มาให้ธ.ก.ส.ก่อน

เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ธ.ก.ส.จะทำการโอนเงิ นประกันรายได้ให้ภายใน 3 วันทำการ

อย่ างไรก็ตามการตรวจสอบเงิ นประกันรายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com

หากไ ม่ใช่เกษตรกรจะขึ้นข้อความ ไ ม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบี ยน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบี ยน

ตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

เกษตรกรยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงิ นประกันราคาข้าวได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง

และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลู กค้ าสมัครใช้บริการ BAAC Connec

ขอบคุณ thansettakij