เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ สมั ครบัตรคนจ นรอบ2

เปิ ดเงื่ อนไขผู้มีสิทธิลงทะเบี ยนบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใหม่ พ.ศ. 2564

สายข่าวรายงานว่ากระทร วงการคลังเตรียมจะนำเทคโนโลยี่บล็อกเชน (blockchain)

เข้ามาตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัตรของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ เพื่อคัดกรองคนที่จนไ ม่จริงออกไป

รอบใหม่ที่จะเปิ ดให้สมัครบัตรสวั สดิกาแห่งรั ฐนี้ ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐประมาณ 14.5ราย

จำเป็นต้องมาลงทะเบี ยนใหม่ด้วย (รายเก่าต้องลงทะเบี ยนใหม่ด้วย)

เงื่อนไขผู้สมัครบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

1.เป็นคนไทย

2.อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)

3.ว่างงาน หรือ มีรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไ ม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี

4.ไ ม่มีทรัพย์สินการเงิ นเกิน 1 แสนบาท เช่น เงิ นฝากในธนาคาร เป็นต้น

5.มีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา

6.มีบัตรเคดิตจะถูกนำมาพิจารณา

7.ใช้เทคโนโลยี่ บล็อกเชน เข้ามาตรวจสอบ

เพิ่มเติมการคิดรายได้เฉลี่ยในครอบครัวจะยึดตามทะเบี ยนบ้ าน เช่น ท่านอาศัยอยู่ 4 คน

คนที่ 1 มีรายได้ต่อปี 400,000 บาท

คนที่ 2 มีรายได้ต่อปี 300,000 บาท

คนที่ 3 ไ ม่มีรายได้

คนที่ 4 มีรายได้ต่อปี 35,000 บาท

ขั้นตอนที่ 1 ให้นำรายได้ต่อปี 4 คนในครอบครัวมารวมกัน จะได้ 400,0000 + 300,000 + 0 + 35,000 บาท รวมครอบครัวนี้มีรายได้ต่อปีคือ 735,000 บาท

ขั้นตอนที่ 2 ให้นำรายได้ต่อปีของคนในครอบครัวมารวมกัน แล้วเฉลี่ยรายได้จะได้เท่ากับ 735,000 / 4 เท่ากับว่ารายได้เฉลี่ยคนในครอบครัว 183,750 บาท

ขั้นตอนที่ 3 : นำรายได้เฉลี่ยไปเทียบกับเงื่ อนไขผู้มีสิทธิสมัครบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

หมายความว่า เงื่ อนไขข้อ 3 เขาบอกว่า มีรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไ ม่เกิน 1 แสนบาท/คน/ปี

นั้นก็คือครอบครัวของท่านมีรายได้เฉลี่ยเกินเงื่ อนไขที่จะได้รับสิทธิบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

รองโฆษกรั ฐบ าล รัชดา ธนาดิเรก ยืนยันบัตรสวั สดิการแ่หงรั ฐรอบใหม่

โดยรองโฆษกรั ฐบ าลยื่นยันว่าจะยังคงสิทธิเดิมไว้และพร้อมปรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอาจจะเป็นเพิ่มสวัสดิการอื่นๆเข้ามาด้วย

สิทธิผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐล่าสุด

วันที่ 1 วงเงิ นรูดซื้อสินค้ าทุกเดือน 200-300บาท

วันที่ 1 ส่วนลดค่าเดินทาง รถไฟฟ้า รถเมย์ รถไฟ และรถร่วม บขส 500 บาท

วันที่ 1 เพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท (เฉพาะ ตุลาคม ถึง ธันวาคม)

วันที่ 18 คืนเงิ นค่ าไฟฟ้า 230 บาท วันที่ 18 คืนเงิ นค่ าน้ำประปา 100 บาท วันที่ 22 เพิ่มเงิ นให้ผู้พิก าร 200 บาท

สำหรับเงิ นส่วนลดค่าก๊าชจะได้ทุกวันที่ 1 จำนวน 45 บาท 3 เดือนให้ 1 ครั้ง (เดือนตุลาคม มกราค ม เมษายน กรกฏาคม)

โดยภายใน 3 เดือนท่านต้องใช้ 45 บาทให้หมดหากไ ม่ใช้ ระบบจะดูดเงิ นในส่วนนี้กลับ

คืนเงิ นค่ าน้ำประปา คืนเงิ นค่ าไฟฟ้า และ เพิ่มเงิ นผู้พิก าร ท่านจำเป็นต้องลงทะเบี ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากมีความคืบหน้ าเกี่ยวกับบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐแอดมินจะรีบแจ้งให้ทราบครับ