กลุ่มนี้โ ดนยึ ดเงิ นคืน3,500ทันที ไ ม่มีสิทธิ์ใช้

“ค นละครึ่ง เฟส 2” หนึ่งในมาตรการรั ฐที่ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก จากกระแสตอบรับ “ค นละครึ่ง” ของเฟสแรกที่ท่ วมท้น

ทำให้รั ฐบ าลตั ดสินใจเดินหน้ ามาตรการสู่ระยะที่ 2

โดยการเปิ ดให้ลงทะเบี ยนใหม่สำหรับผู้ที่ยังไ ม่เคยได้รับสิทธิมาก่อน

หรือเคยลงทะเบี ยนแล้วแต่ไ ม่สำเร็จ จำนวนทั้งหมด 5 ล้านสิทธิ

ซึ่งกำหนดวงเงิ นทั้งหมด 3,500 บาทตลอดโครงการ

นอกจากนี้ยังเพิ่มวงเงิ นให้กับผู้ได้รับสิทธิค นละครึ่งในเฟสแรกไปแล้ว จำนวนทั้งหมด 10 ล้านสิทธิ

โดยเพิ่มวงเงิ นให้อีก 500 บาท ทำให้วงเงิ นรวมเป็น 3,500 บาท พร้อมเพิ่มเงื่ อนไข

หากใช้สิทธิในเฟสแรก 3,000 บาท ไ ม่หมด รั ฐจะทบให้ในเฟส 2

โดยจะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิค นละครึ่งเฟส 2 ที่แอพพลิเคชั่นเป๋าเงิ นก่อน

ซึ่งหนึ่ งในเงื่ อนไขสำคัญ หลังจากที่ลงทะเบี ยนและได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้ว นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราค ม 2564

ที่เริ่มใช้สิทธิได้ ไปจนครบ 14 วัน หากใครที่ไ ม่ได้ใช้สิทธิตามที่มาตรการกำหนด ระบบจะตั ดสิ ทธิตลอดทั้งมาตรการทันที

ทั้งนี้ระยะเวลาของมาตรการค นละครึ่ง เฟส 2 เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราค ม 2564 เป็นต้นไป

ถึง 31 มีนาค ม 2564 รวมระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน โดยมีเงื่ อนไขคือ

1.รั ฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้สิทธิจ่ ายเอง 50% และจำกัดสิทธิไ ม่เกิน 150 บาทต่อวัน

หรือตลอดทั้งมาตรการ 3,500 บาท เช่น ซื้อสินค้ า 400 บาท รั ฐจะออกให้ 150 บาท ผู้ได้สิทธิจ่ายเอง 250 บาท

2.การใช้จ่ายได้กับร้านค้ าที่เข้าร่วมมาตรการค นละครึ่งเท่านั้น

3.การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้ าผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยการเติมเงิ นเข้าไปเพื่อไว้ใช้จ่าย

4.ระบบจะไ ม่หักสิทธิ หากในแต่ละวันใช้เงิ นไ ม่หมด

โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไ ม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน

5.การใช้สิทธิ สามารถใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.เท่านั้น