เปิ ดต าร างเงิ นบัตรค นจนโอนให้ร วด 3เดือน

เร าใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบก ารณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซ ต์ของเร าและ

เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม

โดยทางบริษัทจะสร้ างไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดเล็กไว้ในอินเตอร์เน็ตเบร าว์เซอร์ของผู้เข้าใช้งาน

เพื่อเก็บและจดจำความสนใจของผู้เข้าใช้งาน

เพื่อพัฒนาให้มีการแสดงผลที่สอดคล้องกับความชื่นชอบและความสนใจในการใช้งาน

และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการแสดงผลของข้อมูล และเพื่อวิเคร าะห์และนำเสนอโฆษณา

รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์ของเร า

และเมื่อผู้เข้าใช้งานกลับมาเยี่ ยมชม หรือกลับเข้ามาใช้บริการในครั้งต่อไป

แต่การเก็บข้อมูลด้วยคุกกี้จะไ ม่ระบุตัวตนของผู้เข้าใช้งาน

ทั้งนี้เพื่อทำการวิเคร าะห์ซึ่งอาจทำหรือให้บริการโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำแทนในนามของ www.bangkokbiznews.com เช่น Google Analytic เป็นต้น

เมื่อผู้เข้าใช้งานมีการกลับมาเยี่ ยมชมเว็บไซต์โดยไ ม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้บนอินเตอร์เน็ตเบร าส์เซอร์

อุปกรณ์ของผู้ใช้งานจะยอมรับคุกี๊อัตโนมัติในการเข้าใช้งานในครั้งต่อไป

ซึ่งถ้าหากผู้เข้าใช้งานไ ม่ต้องการให้คุกกี๊ทำการรวบรวมข้อมูล

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนแปลง หรือตั้งค่าการยอมรับคุกกี๊ได้ที่เมนู การตั้งค่า ของอินเตอร์เน็ตเบร าว์เซอร์ที่ใช้งานอยู่