ครม.ขย ายต่อ พ.ร.ก.ฉุ กเ ฉินทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 5 ม.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

เปิดเผยผ่านทางเพจเฟซบุ๊กไลฟ์ ไทยคู่ฟ้า ว่าที่ประชุม

ครม.มีมติเห็นชอบขย ายการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานก ารณ์ฉุ กเ ฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุ กเฉิ น)

ออกไปอีก จากเดิมถึง วันที่ 15 ม.ค.64 เป็นวันที่ 28 ก.พ.64

เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะใช้อำนาจตาม พรก.เพื่อให้เจ้าหน้ าที่ของรั ฐมีอำนาจในการปฏิบัติงาน

ควบคุม CV รวมไปถึงการจัดการด้านสาธารณสุขได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

ภาพการประชุม

ขอบคุณภาพจาก Wassana Nanuam