กลุ่มเดียวเท่านั้น ได้เงิ นเพิ่มเป็น5,000บ าท3เดือน

วันที่ 3 มกราคม การcvรอบใหม่ยังคุมไ ม่อยู่ รั ฐบ าลจึงต้องงัดย าแร งใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อจำกัดวงและลดการแพร่ให้ได้โดยเร็ว

ทั้งปิดสถานที่ต่างๆ และสถ านบันเทิง รวมทั้งคุมเข้มการเดินทาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ

อีกทั้งจะมีคนต กงานจำนวนมาก หากสถานการณ์ยังลามไปเรื่อยๆ

จึงต้องรอลุ้นว่ารั ฐบ าลจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเพื่อมาเยี ยวย าผลกระทบต่อประชาชน

ขณะที่ภาคเอกชนเสนอให้เพิ่มวงเงิ นใช้จ่ายโครงการค นละครึ่งเฟส 2 เป็น 5,000 บาท

หรือมีโครงการเฟส3 ช่วยลดภาระให้ประชาชน อีกทั้งช่วยประคองเศร ษฐกิจระดับล่าง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มกราค ม นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกร รมแห่งประเท ศไทย(ส.อ.ท.)

กล่าวถึงกรณีสถานก ารณ์การแพร่cvรอบใหม่ ว่า สิ่งที่น่ากังวลคืออาจมีคนตกงานเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก

จากธุรกิจที่ต้องปิดกิจการ มีการล็อกดาวน์ตามคำสั่ งรั ฐ หรือได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ

อาทิ ร้านอาหาร ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ คล้ายช่วงเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ขณะที่ภาคท่องเที่ยวยังอยู่ในภาวะย ากลำบ าก ส่อตกงานจำนวนมากอีกครั้ง

รั ฐบ าลควรเร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพื่อประคองสถานก ารณ์

อาทิ อาจเพิ่มวงเงิ นให้กับโครงการค นละครึ่งเฟส 2 หรือออกโครงการค นละครึ่งเฟส 3 ขึ้นมาใหม่

โดยขย ายวงเงิ นจาก 3,500 บาท เป็น 5,000 บาทในช่วง 3 เดือน

หรือเพิ่มระยะเวลาโครงการที่กำหนดสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อให้เศ รษฐกิจยังขับเคลื่อนไปได้ นายสุพันธุ์กล่าว

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ในสถานก ารณ์ที่ไทยต้องเผชิญกับการcvรอบใหม่ ที่อาจรุ นแร งขึ้น ส่วนตัวยังคงเสนอให้รั ฐบ าลกู้เงิ นเพิ่ม 1-2 ล้านล้านบาท

จากปัจจุบันรั ฐบ าลกู้แล้ว 1 ล้านล้านบาท เพื่อความอุ่นใจ เพราะสถานก ารณ์ไ ม่แน่นอน

อาจลุ กล าม เอกชนห่วงเรื่องนี้มาตลอด การมีเงิ นอยู่ในมือที่มากพอเพื่อใช้แก้ปัญห าย่อมดีกว่าเงิ นไ ม่พอ

ขณะที่ดอกเบี้ยในเวลานี้ค่อนข้างถูก หากกู้มาแล้วไ ม่ใช้ดอกเบี้ยที่เกิ ดขึ้นก็ไ ม่ได้เป็นภาระมากนัก

นายสุพันธุ์กล่าวว่า คณะกร รมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)

ประกอบด้วย ส.อ.ท. สภาหอการค้ าแห่งประเท ศไทย และสมาคมธนาคารไทย

เคยคาดก ารณ์ช่วงเดือนธันวาค ม 2563 ว่าเศร ษฐกิจไทยปี 2564

จะเติบโตที่ระดับ 2-4% แต่ล่าสุดจากสถานก ารณ์ที่กลับมาอีก กกร.จะประชุมวันที่ 6 มกราคมนี้

คาดว่าจะทบทวนและคงปรับตัวเลขลดลงกว่าเดิม ส่วนที่รั ฐบ าลคาดก ารณ์ไว้ระดับ 4-4.5% มองว่าไ ม่น่าถึง ถ้าดูจากสถานก ารณ์ที่เป็นอยู่