ขนส่งผ่ อนผันห้ ามจับประชาชนที่ใบขั บขี่หม ดอ ายุ

นายศักดิ์สย าม ชิดชอบ รั ฐมนตรีกระทร วงคมนาคมกล่าวว่าจากกรณีที่กรมขนส่งทางบก

ประกาศงดให้บริการด้านต่ออ ายุใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ

ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราค ม 64 เพื่อป้องกัน CV

ได้ให้นโยบายกับกรมขนส่งทางบก ให้แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งช าติ

เพื่อขอผ่อนผันการใช้กฎระเบี ยบข้อบังคับคำสั่ งจากการ ที่ใบอนุญาตขับรถหมดอ ายุเพื่อไ ม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ

รมว.คมนาคม ได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งช าติระบุว่า

กรมการขนส่งทางบกได้มีการงดให้บริการด้านใบขับขี่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน

หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปอาจก่อให้เกิ ดการแพร่กระจาย อย่ างรวดเร็วและก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสาธารณชน

จึงเป็นเห ตุจำเป็นอันไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ที่มีความประสงค์ขอต่อใบอนุญาตขับรถในช่วงที่มีสถานก ารณ์ ฉุ กเ ฉิน และไ ม่ใช่ความผิ ด

ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถที่สิ้ นสุดอ ายุหรือครบอ ายุระหว่างการงดการให้บริการในสถานก ารณ์ฉุ กเฉิ น

ดังนั้น เพื่อเป็นการใหสิทธิ์กับผู้รับผลกระทบใน สถานก ารณ์ดังกล่าว จึงใคร่ขอความกรุณาท่าน

ได้โปรดมีข้อสั่ งการ ให้ผ่อนผันการใช้กฎระเบี ยบ ข้อบังคับ คำสั่งใดให้กับผู้ได้รับ

ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64

โพสต์

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์