เตรียมเฮ ลดภ าระช่วยลู กห นี้ที่ไปต่อไ ม่ไหว

สมาคมธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเท ศไทย จะมีการหารือร่วมกัน

เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่ างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก CV ระล อกใหม่

เพราะมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ออกมายังไ ม่เพียงพอที่จะรับมือ

รวมทั้งสถานก ารณ์ที่จะยืดเยื้อ การช่วยเหลือแบบทั่วไปไ ม่ตรงจุด เศร ษฐกิจไทยยังคงเปราะบ าง

โดยแนวทางช่วยเหลือลู กห นี้ก็เริ่มมีข่าวออกมาหลากหลาย

เช่น ธนาคารกรุงเทพฯ ได้เตรียมแผนไว้แล้วแต่ยังรอแนวทางจากแบงก์ช าติก่อนว่าจะมีนโยบ ายหรือแนวทางจัดชั้นห นี้ของแต่ละกลุ่มลู กห นี้เพิ่มเติมอย่ างไร

ด้าน กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มองว่าการออกมาตรการรอบนี้ต้องดำเนินการให้เร็ว

เพราะหากผลกระทบล ากย าวถึงสิ้ นมกราคม ผลกระทบที่มีต่อลู กห นี้อาจมีมากขึ้น

โดยแนวทางเบื้องต้น เช่น การพักห นี้ให้ชำระเฉพาะเงิ นต้นหรือดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาชำระห นี้ ปรับโครงสร้ างห นี้

และรอบนี้เราอาจพิจารณาไปถึงการใช้บัตรลู กห นี้ด้วย

โดยอาจจะปิดการใช้บัตรสำหรับลู กห นี้ที่ดูไปไ ม่ไหว เพราะหากปล่อยไว้ให้บัตรยังเดิน

ห นี้ก้อนใ หม่ก็จะมาเรื่อยๆ สุดท้ ายก็กลายเป็นการสร้ างภาระหนักไปอีก

เราคงต้องติ ดต ามความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการสกัด หนี้ และแนวทางช่วยเหลือลู กห นี้ คาดว่าสัปด าห์นี้คงชัดเจน

ที่มา news.ch7